فایل (word) مقاله عملکرد داعش از دیدگاه قواعد حقوق اسلامی و حقوق بین الملل بشردوستانه

نیروهای ائتلاف به افغانستان و عراق، گروه های مسلّح مبتنی بر عقاید و باورهای مذهبی در هر دو کشور ظهور و گسترش یافت. اگرچه ساختار کلّی و مانیفست این گروه ها منبعث از تفکرات گروه القاعده بود، اما عملکرد و دیدگاه هرکدام از گروه ها، در پاره ای از مسائل، متفاوت از سایر همفکرانشان بروز می کرد. اما وجه اشتراک تمامی این گروه ها، داشتن افکار ایدئولوژیک و استناد به مبانی دین اسلام و مذهب اهل سنت در اقداماتشان می باشد. با این حال، با ظهور داعش و اقدامات و عملکرد غیرانسانی و هولناک آن در سوریه و عراق، هم در هنگام بروز درگیری ها و هم پس از سیطره بر شهرها و روستاها س

فایل (word) تعیین سهم خودمتمایزسازی, اعتماد, شرم و گناه در پیش بینی سازگاری زناشویی

یه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربرديتعداد صفحات :17این پژوهش با هدف فایل (word) تعیین سهم خودمتمایزسازی, اعتماد, شرم و گناه در پیش بینی سازگاری زناشویی اجرا شد. پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری آن، زنان معلم، متاهل و شاغل در آموزش و پرورش شهر نورآباد بودند. از میان آنها 150 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با پرسشنامه های خودمتمایزسازی (اسکورن و فراید لندر، 1999)، مقیاس اعتماد (رمپل و هولمز، 1986)، آزمون عاطفه خودآگاه (تانگنی واگنر و گرمزو، 1992) و مقیاس سازگاری زن و شوهر (اسپانیر، 1976) مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و محاسبه ضریب همبستگی) و آمار استن

فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی

ی از متن فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی : توضیحات کامل : فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc   ویژگی های فایل - 55 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی) - در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک - منبع نویسی شده به شیوه APA - منابع بخش مبانی از 2013 به قبل و بخش پیشینه از 1393 به قبل - شامل 50 صفحه متن و 5 صفحه منابع استفاده شده و مفید   فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلیفهرست مطالب تعریف و مفهوم رضایت شغلی تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی نظریه های زیربنایی رضایت شغلی دیدگاه لوکه و گرانبرگ تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو  تئوری دو ساختی انسان  تئوری دو عاملی انگیزش  تئوری نیازهای م