فایل (word) ویژگی ساختاری مغناطیسی آلیاژ نانوساختار Fe-Co-Mn-Ti-B

س یا همایش : هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي و دوازدهمين همايش ملي مشترک انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايرانتعداد صفحات : 14چکیده مقاله: در این مطالعه، تحول ساختاری مغناطیسی آلیاژ نانو ساختار (Fe(49)Co(21)Mn(10)Ti(10)B(10، تهیه شده به وسیله یآلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار می گیرد. خواص ساختاری مغناطیسی توسط آنالیز پراش پرتوی ایکس،میکروسکوپ الکترون روبشی دستگاه مغناطیس سنج ارتعاشی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پراش پرتو ایکسنشان داد که در طول فرآیندهای آلیاژسازی مکانیکی، محلول جامد پایه آهن با شبکه BCC بعد از 80

فایل (word) مقاله تأثیر هوش استراتژیک مدیران بر چابکی سازمانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران

پژوهش حاضر بررسی فایل (word) مقاله تأثیر هوش استراتژیک مدیران بر چابکی سازمانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران آن می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش را 172 نفر از کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و استاندارد است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد ضریب مسیر برای تأثیر مؤلفه آینده نگری (207/3) و تدوین چشم انداز (454/2) بر چابکی سازمانی معنادار است (96/1<t) و ضریب مسیر برای تأثیر سه مؤلفه تفکر سیستمی (535/

فایل (word) ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (.Crocus sativus L) و رفتار بنه ها

یه : مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)تعداد صفحات :17به منظور بررسی تاثیر تراکم های بالا و روش های مختلف کشت بنه زعفران (Crocus sativus L.) بر برخی خصوصیات زراعی و رفتار بنه ها، مطالعه ای در سه سال زراعی 86-85، 87-86 و 88-87 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایشی سه روش مختلف کشت بصورت ردیفی، کپه ای و تصادفی (پخشی) و تراکم های مختلف بنه بر مبنای سه سطح تراکم کم، متوسط و زیاد (به ترتیب معادل 4، 8 و 12 تن بنه در هکتار) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تراکم بنه در