فایل (word) جایگاه و ابعاد مشورت در سیر ه عملی امام خمینی (ره)

یه : پژوهشنامه انقلاب اسلاميتعداد صفحات :28مقاله حاضر به بررسی جایگاه و ابعاد مشورت در سیره عملی امام خمینی (ره) می پردازد. مشورت در دین اسلام و سیره ائمه معصومین (ع) و همچنین اندیشه و سیره امام خمینی (ره) از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. این مقاله بر اساس روش تحلیل اسنادی انجام شده و به منابع مرتبط با موضوع مراجعه شده است. یافته ها نشان می دهد که مشورت علاوه بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، جایگاه خاصی در سیره عملی ایشان نیز دارد. در پاسخ به سوالات مقاله سعی شده است شواهدی از مشورت در سیره عملی امام خمینی (ره) در دوران مختلف رهبری ایشان در امورسیاسی

فایل (word) بررسی کاهش میزان هیدراته شدن نانو ذرات اکسید منیزیم درحضور افزودنی ها

س یا همایش : هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي و دوازدهمين همايش ملي مشترک انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايرانتعداد صفحات : 15چکیده مقاله: اکسید منیزیم (MgO) دارای خواص مطلوب شیمیایی، مکانیکی اپتیکی جهت کاربرد در صنایع مختلف است. با این حال در حضور آب یا بخارآب، MgO تحت آبپوشی (هیدراتاسیون) هیدروکسید منیزیم (Mg(OH)(2 تولید میکند که میتواند منجر به تورم، ترک خوردگی همچنین تغییر در خواص مذکور گردد. در این پژوهش افزودنی هایی مانند اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (edta)، اسید سیتریک (CA) فسفات آمونیوم (AP) به نانو ذرات اکسید م

فایل (word) اثر پرایمینگ بذر بر پارامترهای جوانه زنی بذر یونجه یکساله در شرایط تنش سرما

یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزيتعداد صفحات :6چکیده مقاله: تنش سرما هنگام جوانه زنی بذر اغلب گیاهان موجب اختلال در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی و در نهایت ممانعت از خروج ریشه چه و کاهش درصد جوانه زنی می گردد. در این راستا، اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر پارامترهای جوانه زنی بذر در یونجه یک ساله در شرایط تنش سرما به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل پرایمینگ های متفاوت (هیدروپرایم، هالوپرایم، اسموپرایم و عدم پرایم) و پنج سطح دما 3، 6، 9، 12، 15 درجه سانتی گرا