فایل (word) رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران

یه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)تعداد صفحات :10زمینه و هدف: صلاحیت بالینی از ضرورت های مهم حرفه پرستاری بوده و اخیرا پرستاران در این زمینه مورد انتقاد زیادی قرار گرفته اند. به همین دلیل، یافتن مولفه ها و عوامل موثر بر صلاحیت بالینی و ارتقا آن همیشه مورد توجه نظام های آموزشی، بهداشتی و درمانی بوده است. هوش معنوی نیز به عنوان عامل مهم در کارآمدی و موفقیت پرستاران مورد توجه قرار گرفته است. لذا برای یافتن شواهدی در این خصوص، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت هوش معنوی و همبستگی آن با صلاحیت بالینی پرستاران طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: این پ

فایل (word) حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی از منظر امام خمینی

فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. مقدمه: یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان

فایل (word) اپیدمیولوژی استعمال دخانیات در مردان 70-30 سال استان سمنان

یه : كومشتعداد صفحات :9سابقه و هدف: مصرف دخانیات به عنوان یکی از عوامل خطر مهم و افزایش دهنده بار بیماری ها، بویژه بیماری های مزمن و غیرواگیر از قبیل بیماری های قلبی-عروقی، تنفسی، سرطان و نیز سکته مغزی می باشد. در این مطالعه شیوع استعمال سیگار، پیپ و قلیان در مردان 70-30 سال استان سمنان مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه اپیدمیولوژیک به صورت مقطعی در جامعه شهری و روستائی استان سمنان در 1695 نفر از مردان 70-30 ساله از مهر لغایت بهمن 1384 انجام شد. نمونه گیری به روش چند مرحله ای در شهرستان های سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار و روستاها انجام شد. با ا