فایل (word) نقش توسعه نظام مدیریت مشارکتی در موسسات آموزشی استان اردبیل

یا همایش : همايش ملي آسيب شناسي نظام آموزشي کشورتعداد صفحات : 8چکیده مقاله: در این پژوهش تلاش شده تا فایل (word) نقش توسعه نظام مدیریت مشارکتی در موسسات آموزشی استان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) است. هدف از این نوع تحقیق، توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. به منظور تدوین پرسشنامه،44 سوال طراحی با استفاده از مقیاس لیکرت درجه بندی شد. برای این منظور سه فرضیه تدوین شد که عبارتند از: بین بسترسازی نظام دهی توانایی مدیران موسسات آموزشی با توسعه نظام مدیریت مشارکتی رابطه معنی داری وجود دارد.داده های به دست آمده به کمک آمار توصیفی استنباطی تجزیه تحلیل گردید نتایج نشان می دهد که بی

فایل (word) بهبود ریزساختار خواص مکانیکی ناشی از پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم 5052 با اعمال ارتعاش مکانیکی

س یا همایش : هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي و دوازدهمين همايش ملي مشترک انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايرانتعداد صفحات : 10چکیده مقاله: فرآیند پردازش اصطکاکی اغتشاشی روش بهسازی حالت جامد برای پردازش سطح فلزات است. در این فرآیند، بهعلت حرکت طولی چرخشی ابزار غیرمصرفی، ریزساختار سطح فلز بهسازی شده خواص مکانیکی بهبود مییابد.راهکارهای مختلفی برای افزایش بهرهوری فرآیند پردازش اصطکاکی اغتشاشی ارایه شده اند. در این تحقیق، روشیجدید که تحت عنوان فرآیند پردازش اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی معرفی میشود به منظور افز

فایل (word) جدا سازی, کشت و تمایز سلول های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی به سلول های عصبی

یه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميهتعداد صفحات :9پیش زمینه و هدف: در طی دوران زندگی، سلول های بنیادی باعث ساخته شدن سلول های جدید در بافت های مختلف می شود. چندین سال است که ناحیه بالج فولیکول مو به عنوان منبع سلول های بنیادی شناخته شده است، با این حال مطالعات کمی در مورد خصوصیات سلول های بنیادی مشتق از ناحیه بالج فولیکول مو در موش صحرایی و در محیط آزمایشگاه انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه سلول های ناحیه بالج فولیکول موی موش صحرایی جدا شد، کشت داده شد و خصوصیات تکثیری سلول های کشت یافته و تمایز آن ها به نورون مورد بررسی قرار گرفت. در این م