فایل (word) مقاله الگوی بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد)

رسی چگونگی استفاده از اینترنت در سازمان، طی ساعات کاری در بین کارکنان سازمان های دولتی است. با توجه به توسعه فناوری در سازمان­های دولتی و اثرات دوگانه ای که بهره گیری از آن در سازمان ها خواهد داشت و همچنین با توجه به لزوم شناخت سازمان در نحوه بهره گیری از اینترنت جهت سیاست گذاری و مدیریت مناسب سازمان، شناخت انواع رفتارهای بهره گیری در سازمان، از اهمیت خاصی بر خوردار است؛ لذا درک چگونگی این استفاده در سازمان ضروری بوده و می تواند راهگشای سیاست­های آتی سازمان­های دولتی قرار گیرد. مطالعات در این حوزه،اغلب به جنبه­های منفی این استفاده در سازما

فایل (word) بررسی ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی در بین کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان آذربایجان شرقی

س یا همایش : همايش ملي آسيب شناسي نظام آموزشي کشورتعداد صفحات : 13چکیده مقاله: هدف از این تحقیق تعیین ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی در بین کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان آذربایجان شرقی می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان تشکیل میدهد کل آنها 108نفرمیباشد. نمونه آماری 102 میباشد. .روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز پرسشنامه مشارکتی کمیشانی استفاده گردید. دو پرسشنامه استاندارد بود روایی پایایی با آلفای کرونباخ %89 موردتایید قرار گرفته است.برای توصیف متغیرهای مورد مط

فایل (word) نظریه میل محاکاتی رنه ژرار و تبیین آن در چند داستان شاهنامه

یه : ادب پژوهيتعداد صفحات :26نظریه میل محاكاتی یكی از نظریه های مهم انسان شناسی در سده بیستم میلادی است كه بر مبنای مطالعات تاریخی و ادبی، توسط رنه ژرار، اندیشمند معاصر فرانسوی، ارائه گردیده است و می تواند در بسیاری از شاخه های علوم انسانی، به ویژه نقد ادبی، كاربرد داشته باشد. بر پایه این نظریه، منشا اکثر تنازعات و خشونت ها در تاریخ، میل محاكاتی و به تبع آن رقابت و تنازع محاكاتی است و جوامع بشری همواره در طول تاریخ برای كاستن از حدت و شدت تنازعات محاكاتی، پدیده ای به نام قربانی بلاگردان را وجه المصالحه ارباب قدرت قرار داده اند. از نظریه میل محاكاتی می