فایل (word) بررسی تاثیر مواد آلی از منابع مختلف بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گیاه در استان بوشهر

یه : پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)تعداد صفحات :12مواد آلی به علت اثرات سازنده ای كه بر خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك دارند بعنوان یكی از اركان مهم حاصلخیزی خاك ها شناخته می شوند. به علت پایین بودن درصد مواد آلی در خاك های استان بوشهر، آزمایشی بصورت كرت های خرد شده در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی شامل 15 تیمار و در 3 تكرار به مدت 5 سال به مرحله اجرا در آمد. فاكتور اصلی طرح شامل منابع مواد آلی (در 8 سطح) و فاكتور سطح مصرف مواد آلی (در 2 سطح) كه در سال اول به خاك افزوده شدند، بود. مواد آلی بكار رفته شامل: M1) شاهد، M2) كود پوسیده گاوی، M3) كود مرغی، M4) كود سبز ش

فایل (word) بررسی کارآیی مدیریت ریسک سازمانی (مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

س یا همایش : کنفرانس ملي رهيافت هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداريتعداد صفحات : 12چکیده مقاله: هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت ریسک با کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل مدیریت ریسک بانک ها (ریسک اعتباری، عملیاتی نسبت حجم سپرده به دارایی ها حجم نقدینگی) می باشد برای اندازه گیری کارایی مدیریتی بانکها از دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی نسبت کل هزیه ها به درآمدهای عملیاتی استفاده شده داده های مورد استفاده، از 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 استخراج شده ب

فایل (word) پرژه تحقیق معماری مزارتاج محل

حل 84 ص با فرمت WORD « مقدمه » در ایران، ساختن مزار یكی از شیوه‌های معمول برای بزرگداشت بزرگان مذهبی یا رجال و افراد مهم اجتماعی یا كشوری بود كه به ویژه از دوره ایلخانی به بعد بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در دوره گوركانیان هند كه آنان را می‌توان در برخی زمینه‌ها وارث تیموریان دانست، به ساختن مزار برای بزرگان به صورت بارزی توجه شد. در واقع، فرهنگ ساختن مزار و مقبره برای درگذشتگان توسط مسلمین به هند راه یافته است. زیرا پیش از ورود مسلمانان به هند، بسیاری از هندی‌ها اجساد مردگان را می‌سوزاندند و شیوه‌ای برای تجلیل بزرگان خود نداشتند. در این دورا