فایل (word) مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد

یه : اعتياد پژوهيتعداد صفحات :21مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، فایل (word) مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد بود.روش: بدین منظور 70 نفر از افراد وابسته به مواد و 70 نفر از افراد عادی به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف در این تحقیق شركت كردند و به پرسشنامه فرا شناخت پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندگانه و همچنین تحلیل تشخیصی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد كه بین دو گروه (گروه وابسته به مواد و گروه غیر وابسته) در تركیب خطی متغیرهای وابسته (عوامل فراشناختی) تفاوت معناداری وجود دارد و تحلیل هر یك از متغیرهای وابسته نشان داد كه دو گروه از نظر باورهای فرا شناختی مثبت، باورهای فرا شناخ

فایل (word) بررسی ارزیابی دوره های مهارت اشتغال آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد استان هرمزگان

س یا همایش : نخستين کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهاي اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکيد بر ظرفيت هاي استان هرمزگانتعداد صفحات : 10چکیده مقاله: حاضر پژوهش در تلاش است به تجزیه تحلیل دوره های مهارت اشتغال در سطح آموزشگاه های فنی حرفه ای استان هرمزگان بپردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل مربیان کارآموزان آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد استان هرمزگان بوده روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای-میدانی است. با توجه به اینکه مبنای اصلی پرسشنامه مورد استفاده، بر اساس مولفه های استاندارد مدل سروکوآل ServQual طراحی شده، روایی پرسشنامه ها پس از اعمال نظرات خبرگان

پاورپوینت (اسلاید) -طراحی معماری مجتمع های مسکونی- در 57 اسلاید-powerpoin-ppt

خل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت (اسلاید) -طراحی معماری مجتمع های مسکونی- در 57 اسلاید-powerpoin-ppt،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت (اسلاید) -طراحی معماری مجتمع های مسکونی- در 57 اسلاید-powerpoin-ppt : به یک ساختار معماری یا مهندسی ثابت که مجزا از دیگر ساختارها قابل تشخیص باشد یک سازه یا ابنیه فنی می‌گویند. سازه بخشی از حجم است که بارهای وارده را تحمل و به محیط اطراف منتقل می‌سازد. شایان ذکر است که در سازه‌های معماری نیروها (بارهای مرده، زنده، زلزله، برف و باد) ازطریق تیرچه‌ها به تیر اصلی و از تیر اصلی به ستون‌ها و از ستون‌ها به پی منتقل می‌شود و پی‌ها نیروها را به خاک منتقل می‌کنند؛ به عبارت دیگر، سازه حافظ فرم خارجی اجسام در برابر بارهای وارده اس