فایل (word) مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی پایداری ولتاژ سیستم توزیع

his paper studies the voltage stability of distribution network with DGs. According to different network interfaces and operating modes, DGs are classified into four different node types. The processing methods in power flow calculation are also analyzed in this paper. Then voltage stability condition of distribution network is derived out based on the power flow solution. According to four types of DGs, simulations and analysis of the impact on the voltage stability index are conducted. Simulation results show that the voltage stability is reduced by accessing PV-type DGs, and the quantity of PV-type DGs should be limited. Additionally, the voltage stability of distribution network is improved by accessing PQ-type DGs on different location and capacity. چکیده وصل کردن تولید پراکنده(DG) به شبکه تبدیل به گرایش آینده خواهد شد.این مقاله پایداری ولتاژ شبکه توزیع با DGها را مورد مطالعه قرا

فایل (word) تحقیق بررسی هنر در اسلام

ام 16 ص با فرمت WORD فایل (word) تحقیق بررسی هنر در اسلامفهرست مطالب: مقدمه 1 روح هنر اسلامی 2 هنر در نخستین سال های اسلام 4 نقش هنرهای زیبا در نظام آموزشی اسلام 6 تأثیر هنر معماری اسلامی بر ایران از زمان صدر اسلام تا عصر سلجوقیان 8 نقاشی اسلامی 10 فلزكاری دوره سلجوقی در ایران 12 فایل (word) تحقیق بررسی هنر در اسلامفهرست منابع 14

فایل (word) رتبه بندی مویلفه های اخلاق حرفه ای در تردید حرفه ای حسابرسان (مطالعه موردی ذی حسابان سازمان های دولتی حسابرسان مالیاتی استان بوشهر)

س یا همایش : کنفرانس ملي رهيافت هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداريتعداد صفحات : 16چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر رتبه بندی مولفه های اخلاق حرفه ای در تردید حرفه ای حسابرسان (مطالعه موردی ذی حسابان سازمان های دولتی حسابرسان استان بوشهر) می باشد. این حقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پزوهش؛ کلیه ذی حسابان سازمان های دولتی حسابرسان مالیاتی استان بوشهر 400 نفر می باشد. همچنین برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان گرجسی استفاده شده است. بنابراین حجم نمونه این پزوهش تعداد 196