پاورپوینت (اسلاید) بررسی کبوترخانه ها

خل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت (اسلاید) بررسی کبوترخانه ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت (اسلاید) بررسی کبوترخانه ها : دانلود پاورپوینت كبوترخانه ها 67 اسلاید

فایل (word) تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه آن با رفتار شهروندی

یه : جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)تعداد صفحات :18هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فضاهای شهری مردم گرا بر رفتارهای شهروندی می باشد، گروه نمونه مشتمل بر 184 نفر از دانشجویان رشته های معماری دانشگاه های هنر اصفهان بودند، كه بطور تصادفی از بین دانشگاه های مختلف اصفهان برگزیده شدند اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق پرسشنامه رفتار شهروندی همراه با متغیرهای فضاهای شهری مردم گرا و مولفه های فرهنگی انجام گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور مشخص كردن رابطه متغیرهای رفتاری با فضاهای شهری مردم گر

فایل (word) بررسی تاثیر دمای ریخته گری شدت خنک کاری بر تمایل به تشکیل ترک گرم در آلیاژ Al-1.5wt% Fe

مقاله: در تحقیق حاضر، از شبیه سازی عددی انجماد به روش تفاضل محدود در یک قالب فولادی استفاده شد تا رفتارتشکیل ترک گرم در آلیاژ Al-1.5wt%Fe مورد برسی قرار گیرد. نتایج نشان داد در صورتی که انتقال حرارت در راستای محور طولی قالب وجود نداشته باشد، در کسری از ثانیه تمام قالب را منطقه خمیری فرا می گیرد؛ لذا باتوجه به انقباض بالای این آلیاژ تنش زیادی در حین انجماد بوجود می آید. حضور این تنش زیاد از یک طرف وحضور گسترده رسوبات حاوی آهن (که به دلیل گسترده بودن ناحیه خمیری در قالب فرصت کافی برای تشکیلشدن دارند) از طرف دیگر تمایل به تشکیل ترک گرم در این آلیاژ را زیاد