فایل (word) عوامل موثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) عوامل موثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :25

در این تحقیق با روش پیمایشی, عوامل موثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق های اعتبارات خرد روستایی بررسی شده است. جامعه آماری شامل اعضای صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی استان کرمانشاه بود. نتایج تحقیق نشان داد که برخی عوامل موثر بر مشارکت زنان در صندوق اعتباری به ترتیب اولویت عبارتند از: برنامه ریزی همراه با مشارکت زنان, فراهم نمودن آموزش های لازم و مستمر برای اعضا, ایجاد حس تعلق و افزایش اعتماد به نفس زنان روستایی و... همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی, عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در سه عامل اصلی دسته بندی شدند که در مجموع این سه عامل, 71.29 درصد از واریانس کل سازه های موثر بر افزایش میزان مشارکت را تبیین کردند. این عوامل عبارت بودند از: عوامل آموزشی- مدیریتی, عوامل اجتماعی-روانشناختی و عوامل اقتصادی- حمایتی.
کلید واژه: اعتبارات خرد روستایی, مشارکت زنان, مطالعه موردی, کرمانشاه, استان

لینک کمکی