فایل (word) رابطه سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اهواز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی انجام شد. جامعه آماری در این تحقیق تمام دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز و نمونه پژوهش شامل 400 نفر از دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز بودند, که بر اساس نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه سبک های اسنادی کودکان و افسردگی کودکان استفاده شد و ویژگی های روان سنجی آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت که در حد مطلوب ارزیابی گردید روش های آماری به کار گرفته شده در این پژوهش, همبستگی ساده و رگرسیون چند متغیری بودند که نشان دهنده روابط معنی دار بین متغیرهای مورد بررسی است. نتایج نشان داد که اسناد رویدادهای منفی به عوامل پایدار, کلی و درونی و اسناد رویدادهای مثبت به عوامل بیرونی, ناپایدار و جزئی افسردگی را پیش بینی می کنند. همچنین, اسناد رویدادهای منفی به عوامل ناپایدار و جزئی, با عملکرد تحصیلی بالا رابطه داشت و اسناد رویدادهای مثبت به عوامل پایدار و کلی با عملکرد تحصیلی بالا همراه بود.
کلید واژه: سبک های اسنادی, افسردگی, عملکرد تحصیلی, دانش آموزان

لینک کمکی