فایل (word) هیپرگلیسمی ایزوله پس از تست تحمل گلوکز و خطر حوادث قلبی-عروقی: مطالعه قند و لیپید تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) هیپرگلیسمی ایزوله پس از تست تحمل گلوکز و خطر حوادث قلبی-عروقی: مطالعه قند و لیپید تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران)

تعداد صفحات :10

مقدمه: بررسی حوادث قلبی-عروقی در فنوتیپ خاصی از دیابت به نام هیپرگلیسمی ایزوله پس از تست تحمل گلوکز (IPH), در افراد 40 ساله و بالاتر که سابقه شناخته شده ای از دیابت یا بیماری های قلبی-عروقی نداشتند.روش ها: 3794 شرکت کننده به 3 دسته تقسیم شدند: 1- افراد غیر دیابتی (قند خون ناشتای کمتر از 126 mg/dlو قند خون 2 ساعته کمتر از mg/dl 200), -2 هیپرگلیسمی ایزوله پس از تست تحمل گلوکز (IPH) قند خون ناشتا کمتر از mg/dl 126و قند خون 2 ساعته بیشتر و مساوی mg/dl 200) و 3- هیپر گلیسمی در حالت ناشتا (قند خون ناشتا بیشتر و مساوی mg/dl 126)یافته ها: در آغاز مطالعه, از 486 فردی که به تازگی مبتلا به دیابت شده بودند, 190 نفر (39%) به IPH مبتلا بودند. پس از 8 سال پیگیری, در افراد مبتلا به IPH در مقایسه با افراد غیر دیابتی, نسبت خطر تعدیل یافته با سن و جنس برای بروز بیماری قلبی- عروقی 1.77 (با فاصله اطمینان 95%, 1.19 تا 2.64) (P=0.005) بود. پس از تعدیل عوامل مداخله گر بیشتری همچون فشار خون, تری گلیسرید بالا؛ کلسترول بالا و مصرف سیگار نسبت خطر برای بیماری های قلبی-عروقی معنادار نبود [1.32 (با فاصله اطمینان 95%, 0.88 تا 1.99) ([(P=0.2.نتیجه گیری: در افراد میانسال, IPH بعنوان فنوتیپی از مراحل اولیه دیابت نوع 2, فراتر از ناهنجاری های متابولیک معمول, نقشی در تعیین خطر بیماری های قلبی-عروقی در مبتلایان دیابتی ایفا نمی کند. به نظر می رسد سایر عوامل خطرساز متابولیک, از هیپرگلیسمی (به تنهایی) مهم تر باشند.
کلید واژه: هیپرگلیسمی ایزوله, بیماری های قلبی-عروقی, تست تحمل گلوکز

لینک کمکی