فایل (word) رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان, خلاقیت هیجانی, عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان, خلاقیت هیجانی, عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه و پیش بینی بهداشت روانی از طریق راهبردهای تنظیم شناختی هیجان, خلاقیت هیجانی و عملکرد تحصیلی انجام شد. در این پژوهش نمونه یی به حجم 361 دانشجو (191 دختر و 170 پسر) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب و با پرسشنامه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان, سیاهه خلاقیت هیجانی و چک لیست بهداشت روانی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بهداشت روانی با ابعاد راهبردهای ناکارآمد تنظیم شناختی هیجان, سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری و سرزنش دیگران رابطه منفی معنی داری دارد. بین خلاقیت هیجانی و بهداشت روانی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین بین عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. از بین متغیرهای پژوهش, سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری, سرزنش دیگران و عملکرد تحصیلی بیست وشش درصد از واریانس بهداشت روانی را تبیین نمودند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بهداشت روانی با راهبردهای ناکارآمد در تنظیم شناختی هیجان رابطه منفی و با عملکرد تحصیلی بالا رابطه مثبت دارد و با خلاقیت هیجانی رابطه ای ندارد.
کلید واژه: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان, خلاقیت هیجانی, عملکرد تحصیلی, بهداشت روان

لینک کمکی