فایل (word) بررسی سطح سرمی ایزوپروستان (8

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی سطح سرمی ایزوپروستان (8 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران)

تعداد صفحات :9

مقدمه: ایزوپروستان ها و oxidized LDL بیومارکرهای مهمی در بررسی استرس اکسیداتیو هستند. استرس اکسیداتیو, نقش مهمی در ایجاد عوارض میکروواسکولار و ماکرو واسکولار دیابت ایفا می کند. از آنجایی که اندازه گیری استرس اکسیداتیو با روش های دیگر فاقد ویژگی و حساسیت است و بر اساس مطالعات جدید می توان 8-iso-PGF2a را به عنوان استاندارد طلایی بررسی استرس اکسیداتیو در دیابت نوع 2 قلمداد کرد, و با توجه به عدم بررسی آن در ایران, بر آن شدیم که به بررسی این عامل و عوامل موثر بر آن بپردازیم.روش ها: در این مطالعه مورد-شاهدی مقطعی, 44 بیمار دیابتی نوع دو و 41 فرد داوطلب پس از بررسی, همسان سازی و اخذ رضایت نامه به مطالعه وارد شدند. بیومارکر اصلی مطالعه,8-iso-PGF2a و مارکرهای هیپرگلیسمی و لیپید در افراد انتخاب شده اندازه گیری شد.یافته ها: 85 نفر (40 نفر مرد و 45 نفر زن) با میانگین سنی 10.36±54.00 بررسی شدند. میانگین8-iso-PGF2a (259.59 در برابر 229.3) در گروه مورد از گروه شاهد بالاتر بود ولی تفاوت دو گروه معنی دار نبود (P>0.05). در گروه مورد میزان ارتباط 8-Iso PGF2a با (r=0.4) FBS (P=0.001) و (P=0.03) (r=0.32) HbA1Cمتوسط و معنی دار بود. اما رابطه 8-Iso-PGF2a با LDL, HDL, TG, از نظر آماری معنی دار نبود (P>0.05).نتیجه گیری: میزان8-Iso PGF2a در بیماران دیابتی بالاتر از گروه کنترل بود. ارتباط8-Iso PGF2a با FBS و HbA1C معنی دار بود. این یافته موید نقش مهم هیپرگلیسمی و نحوه کنترل آن در میزان استرس اکسیداتیو و به دنبال آن در پراکسیدایون لیپید می باشد. لذا این بیومارکر قابلیت استفاده جهت بررسی های بیشتردر پاتوژنز دیابت نوع 2 را داراست.
کلید واژه: دیابت نوع 2, استرس اکسیداتیو, 8

لینک کمکی