فایل (word) بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن انسولین با سرطان روده بزرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن انسولین با سرطان روده بزرگ :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: بعضی از مطالعات ثابت کرده اند که پلی مورفیسم ژن انسولین باعث افزایش سطح انسولین و مقاومت به این هورمون شده و متعاقبا باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ می شود. هدف از این مطالعه, ارزیابی میزان شیوع پلی مورفیسم ژن انسولین (689rs) در جمعیت ایرانی و بررسی نقش این پلی مورفیسم در افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ است.مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع مورد-شاهدی بود. با استفاده از روشPCR-RFLP , به صورت تصادفی 110 نفر بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ و 110 نفر گروه شاهد, مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها P :برای ژنوتیپ TT در مقابل ژنوتیپ=1.33) ,0.057 AA نسبت شانس 3.6-0.48=فاصله اطمینان 95%) و برای ژنوتیپ AT در مقابل ژنوتیپ=1.88) ,0.052 AA نسبت شانس 3.5-0.99=فاصله اطمینان 95%)؛ محاسبه شد. ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم ژن انسولین rs689 و افزایش ریسک ابتلا به سرطان روده بزرگ یافت نشد (p=0.14) شیوع آلل موتانت در دو جمعیت بیمار و شاهد تقریبا مشابه بود (نسبت شانس=1.53, 2.39-0.98=فاصله اطمینان 95%, P=0.057).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که واریانت رسپتور ژن انسولین (rs689), فاکتور مهمی برای ابتلا به سرطان روده بزرگ نیست.
کلید واژه: چند شکلی در ژنتیک, نورویش های کولون و راست روده, مقاومت به انسولین, rs689

لینک کمکی