فایل (word) مقایسه سطح لپتین شیر مادران دارای فرزند دختر و پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه سطح لپتین شیر مادران دارای فرزند دختر و پسر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: مطالعات نشان داده اند که سطح لپتین خون دختران بیش تر از پسران است, ولی گزارشی در مورد تفاوت سطح لپتین شیر مادر بر حسب جنسیت جنین و یا شیرخوار وجود ندارد. بنابراین, هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جنسیت فرزند بر سطح لپتین شیر مادر بود.مواد و روش ها: با مراجعه به مراکز بهداشتی واقع در شهر ارومیه, از بین مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر ارومیه 115 نفر انتخاب شدند. پرسش نامه ای دارای ویژگی های فرزند از قبیل سن, وزن, جنس تکمیل شد. از هر مادر 10 ml نمونه شیر گرفته شد و برای اندازه گیری وزن حجمی شیر و سطح لپتین آن مورد استفاده قرار گرفت. مادران بر اساس سن فرزندان به 5 گروه مختلف تقسیم شدند.یافته ها: سطح لپتین شیر مادر در دو گروه فرزندان دختر و پسر تفاوت معنی داری داشت و مادرانی که صاحب دختر بودند سطح لپتین شیرشان بالاتر بود (P<0.004). تغییرات سطح لپتین شیر مادر بر حسب سن فرزندان معنی دار نبود. وزن حجمی شیر مادر بر حسب سن فرزندان به طور معنی داری متفاوت بود (P<0.037). ولی ارتباط معنی داری بین سطح لپتین شیر مادر و وزن حجمی شیر مادر وجود نداشت.نتیجه گیری: بر طبق نتایج پژوهش حاضر سطح لپتین شیر مادر با جنسیت فرزند تغییر می کند به طوری که مادران صاحب فرزند دختر دارای لپتین بیش تری هستند ولی مکانیسم این پدیده ناشناخته است. وزن مخصوص شیر مادر با فاصله گرفتن از زمان زایمان افزایش می یابد که احتمالا ناشی از احتباس آب و نمک در دوران بارداری باشد.
کلید واژه: لپتین شیر انسان, وزن حجمی شیر, جنسیت فرزند, سن فرزند

لینک کمکی