فایل (word) ارتباط فراوانی پروتئین های P53 و P21 با شاخصهای پاتولوژیک آدنوکارسینوم های کولورکتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارتباط فراوانی پروتئین های P53 و P21 با شاخصهای پاتولوژیک آدنوکارسینوم های کولورکتال :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی در جهان است. فقدان عملکرد پروتئین P53 و P21 (WAF1) یکی از مهمترین مکانیسم های تنظیمی دخیل در روند تشکیل سرطان کولورکتال و موثر در پیش آگهی و مقاومت درمانی می باشد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی بیان پروتئین P53 و P21 و ارتباط آن ها با شاخص های پاتولوژیک سرطان کولورکتال انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه تحلیلی بر روی 70 نمونه بافت تومور بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم کولورکتال شهرستان زاهدان که از سال 1389-1382 تحت کولکتومی قرار گرفته بودند, انجام شد. برش های بافتی برای تعیین وضعیت پروتئینP53 , P21 به روش ایمونوهیستوشیمیایی رنگ شده و مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: فراوانی بیان پروتئینP53 , 37 مورد (52.9%) و فراوانی بیان پروتئین P21, 33 مورد (47.1%) بود. بیان بیش از حد پروتئین P53 با شاخص های پاتولوژیک سرطان رابطه ای نداشت. بین بیان پروتئین P21 و درجه تمایز ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0.02) به عبارتی بیان این پروتئین در شرایطی با تمایز بهتر با فراوانی بیشتری همراه بود.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که جهش ژن P53نقش مهمی در پیشرفت آدنوکارسینوم کولورکتال دارد و تئوری بیان عمده پروتئین P21 در مسیر غیر وابسته به P53, نقش این پروتئین را در سرطان کولورکتال قوت می بخشد.
کلید واژه: آدنوکارسینوم کولورکتال, پروتئین P53, پروتئین P21, ایمونوهیستوشیمیایی

لینک کمکی