فایل (word) اثر عصاره گیاه گلدر (Otostegia persica) بر سطح سرمی گلوکز و مورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی دیابتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثر عصاره گیاه گلدر (Otostegia persica) بر سطح سرمی گلوکز و مورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی دیابتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: با توجه به خواص آنتی اکسیدانی عصاره گیاه گلدر (Otostegia persica) و نقش آنتی اکسیدان ها در بهبود دیابت, در این مطالعه اثر عصاره متانولی این گیاه بر سطح سرمی گلوکز و مورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی نر دیابتی بررسی شد.مواد و روش ها: با تزریق استرپتوزوتوسین (65 mg/kg, i.p) در موش های صحرایی نر ویستار (250-200 گرم) دیابت نوع I ایجاد شد. قبل از تزریق و 5 روز بعد, خون گیری انجام و موش هایی که گلوکز ناشتا آن ها بیش از250 mg/dL بود, دیابتی محسوب شدند و عصاره گلدر (mg/kg/day 300, 200, 100), گلایبن کلامید (600 mg/kg) و آب مقطر به مدت 14 روز جداگانه به روش گاواژ دریافت کردند. بعد از 14 روز, خون گیری انجام و سطح سرمی گلوکز به روش اسپکتروفتومتری و انسولین به روش ELISA سنجش شد. همچنین, پانکراس حیوانات خارج و بعد از طی مراحل تثبیت, آماده سازی و رنگ آمیزی به روشH&E , مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت.یافته ها: تیمار موش های دیابتی با دوزهای مختلف عصاره گلدر سبب کاهش معنی دار سطح سرمی گلوکز شد ولی تنها دوز 100 mg/kg عصاره در افزایش سطح سرمی انسولین موثر بود ( .(P<0.05ضمنا, عصاره سبب بهبود بافت پانکراس شد و میانگین تعداد جزایر در موش های دریافت کننده دوزهای مختلف عصاره و قطر میانگین جزایر در موش های دریافت کننده دوزهای 200 mg/kg و 300 عصاره افزایش یافت (.(P<0.05نتیجه گیری: عصاره گیاه گلدر دارای اثر هیپوگلیسمیک می باشد و این اثر خود را از طریق بهبود جزایر پانکراس و افزایش ترشح انسولین انجام می دهد.
کلید واژه: دیابت شیرین, گیاه گلدر, گلوکز, لوزالمعده, انسولین

لینک کمکی