فایل (word) اسکار کلیه در شیرخواران با هیدرونفروز مادرزادی و ریفلاکس وزیکویورترال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اسکار کلیه در شیرخواران با هیدرونفروز مادرزادی و ریفلاکس وزیکویورترال :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: ریفلاکس وزیکویورترال اولیه یک بیماری ارثی است که پس از تولد در حضور عفونت ادراری شانس آسیب کلیه و اسکار را افزایش میدهد. طی سالهای اخیر, احتمال ایجاد آسیب کلیه, قبل از تولد و بدون بروز عفونت ادراری نیز مطرح شده است. لذا این مطالعه به منظور بررسی حضور اسکار و آسیب برگشت ناپذیر کلیه در نوزادان با سابقه هیدرونفروز مادرزادی و ریفلاکس وزیکویورترال انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 59 نوزاد با سابقه هیدرونفروز مادرزادی انجام شد. پس از تایید وجود هیدرونفروز بعد از تولد و منفی بودن کشت ادرار, (voiding cystourethrography) VCUG انجام شد و در صورت وجود ریفلاکس وزیکویورترال برای ارزیابی آسیب کلیه (کاهش جذب ماده رادیواکتیو), از اسکن (Dimercaptosuccinic Acid) DMSA استفاده گردید. آسیب کلیه از درجه I-V مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: این مطالعه از 59 نوزاد با سابقه هیدرونفروز مادرزادی و ریفلاکس وزیکویورترال, 39 کودک (66.1%) پسر و بقیه دختر بودند. از 116 واحد کلیه مورد بررسی در 95 واحد ریفلاکس وجود داشت که 51 واحد (53.7%) دارای اسکار بود. در 39 واحد (62%) دارای ریفلاکس در پسران و 12 واحد (370.5%) در دختران اسکار مشاهده گردید ((p<0.05 همچنین, هیچکدام از واحدهای کلیه با درجه I ریفلاکس, اسکار نداشتند. میزان آسیب کلیه به ترتیب در درجات II-V نیز 37.5%, 42.1%, 48.1% و 88.5% بوده است ((p<0.05.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که میزان اسکار در جنس مذکر و در درجات بالای ریفلاکس بیشتر می باشد. بنابراین تشخیص زود هنگام این بیماری و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از ایجاد عفونت ادراری و اسکار جدید در سنین بعدی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
کلید واژه: نوزادان, هیدرونفروز مادرزادی, ریفلاکس وزیکویورترال, اسکار

لینک کمکی