فایل (word) تاثیر درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: پی گیری چهار ماهه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: پی گیری چهار ماهه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: پژوهش های متعدد حاکی از این است که افسردگی به عنوان یک عامل خطر اساسی قابل تغییر در تداوم کمردرد نقش دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن انجام گرفت.مواد و روش ها: در یک بررسی آزمایشی با پیش آزمون, پی آزمون و پی گیری با گروه شاهد, تعداد 35 بیمار با تشخیص کمردرد مزمن از مراکز درمانی مناطق 1, 2 و 3 شهر تهران به صورت تصادفی در دست رس انتخاب شده اند و نیز به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه شاهد گماشته شدند. آزمودنی های سه گروه, خرده مقیاس افسردگی مقیاس های افسردگی, اضطراب و استرس (DASS) را در سه مرحله پیش آزمون, پس آزمون و پی گیری تکمیل کردند. درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی طی 8 جلسه یک بار در هفته بر روی گروه های آزمایش اجرا شد.یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی باعث کاهش معنادار نمرات میانگین افسردگی گروه های آزمایش در مقایسه با گروه شاهد شد (.(P<0.05نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش, درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی روش موثری برای کاهش افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن است.
کلید واژه: کمردرد, شناخت درمانی, افسردگی

لینک کمکی