فایل (word) مقایسه فعالیت نظامهای مغزی مهارکننده و فعال کننده رفتاری بیماران سندرم روده تحریک پذیر با گروه کنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه فعالیت نظامهای مغزی مهارکننده و فعال کننده رفتاری بیماران سندرم روده تحریک پذیر با گروه کنترل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: شواهد بیانگر رابطه بین ویژگی های شخصیت و بیماری های روان- تنی از جمله سندرم روده تحریک پذیر می باشد. در طول سال های اخیر در یک رویکرد روانی فیزیولوژیکی به شخصیت شامل سیستم فعال سازی رفتاری و سیستم بازداری رفتاری, رابطه بین اختلالات روانپزشکی و روان تنی و این دو سیستم مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور مقایسه فعالیت سیستم های مغزی/ رفتاری افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 80 بیمار با تشخیص قطعی سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به دو کلینیک گوارش در شهر اصفهان و 80 فرد سالم که از نظر متغیرهای دموگرافیک با گروه مورد همسان شدند, انجام گردید. هر دو گروه پرسشنامه روانشناختی نظام های مغزی/ رفتاری کارور و وایت را تکمیل کردند. سپس دو گروه از نظر فعالیت سیستم های مغزی – رفتاری مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: نمرات سیستم مهار کننده رفتاری در گروه بیمار (0.329±22.34) به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل (0.329±20.98) بود ( p=0.004و .(F=8.419هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه در نمرات سیستم فعال کننده رفتاری وجود نداشت (p=0.63 و (F=0.234.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که فعالیت سیستم مهارکننده در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر افزایش دارد که بیانگر حساسیت بالای این بیماران به تنبیه و تهدید می باشد. این افزایش حساسیت می تواند موجب کاهش تجربه لذت و افزایش تجربه عواطف منفی شود.
کلید واژه: سندرم روده تحریک پذیر, سیستمهای مغزی/ رفتاری, سیستم فعال کننده رفتاری, سیستم مهارکننده رفتاری, شخصیت, اختلالات روان تنی

لینک کمکی