فایل (word) اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه در مقایسه با درمان به شیوه بالینی در افسردگی اساسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه در مقایسه با درمان به شیوه بالینی در افسردگی اساسی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : کومش

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: در سال های اخیر, درمان های رایانه ای هم چون درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه به کمک درمان گران شتافته است. از مزایای این نوع درمان ها می توان به کاهش هزینه ها و زمان و هم چنین گسترش دامنه استفاده از درمان های روان پزشکی اشاره کرد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری به سه شکل تحت وب, به شیوه بسته نرم افزاری و به شیوه بالینی در مقایسه با فقدان درمان برای افسردگی اساسی بود.مواد و روش ها: نمونه این پژوهش شامل 68 نفر از دانشجویان بودند که با روش نمونه گیری در دست رس از بین دانشجویان با ملاک های افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز مشاوره حضوری و آنلاین دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب و سپس به شیوه تصادفی در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه جای گزین شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از: آزمون افسردگی بک و مصاحبه بالینی ساختار یافته.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که در مقایسه روش های درمان شناختی-رفتاری به شکل های تحت وب و به شیوه بسته نرم افزاری با درمان به شیوه بالینی, تفاوت معناداری به نفع شیوه درمان بالینی به دست آمد.نتیجه گیری: درمان های مبتنی بر رایانه تجربیات یادگیری موثر و ابتکاری فراهم آورده و باعث افزایش دست رسی سریع درمان گران و بیماران به اهداف درمانی تعیین شده می شوند. یافته ها این پژوهش نیز حاکی از این بودند که درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه یک روش درمانی عملی و موثر برای درمان اختلال افسردگی اساسی است.
کلید واژه: درمان شناختی-رفتاری, درمان تحت وب, درمان به شیوه بسته نرم افزاری, افسردگی اساسی

لینک کمکی