فایل (word) برآورد دماهای کمینه, بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) با استفاده از مدل پنج- پارامتری بتا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) برآورد دماهای کمینه, بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) با استفاده از مدل پنج- پارامتری بتا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بوم شناسی کشاورزی

تعداد صفحات :9

کوشیا گیاهی یکساله, شورزی و مقاوم به تنش خشکی است که می تواند با آب شور آبیاری شده و منبع ارزشمندی برای تولید علوفه در اکوسیستم های تحت تنش خشکی و شوری باشد. به منظور ارزیابی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) مطالعه ای تحت شرایط کنترل شده در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی, دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. ارزیابی واکنش جوانه زنی در دماهای ثابت 5, 10, 20, 15, 25, 30, 35 و 40 درجه سانتی گراد در ژرمیناتور تاریک با متوسط رطوبت نسبی 50- 60 درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی به ترتیب در دمای 20 تا 30 و 40 درجه سانتی گراد مشاهده شد. طولانی ترین و کوتاه ترین زمان رسیدن به 20 و 50 درصد جوانه زنی به ترتیب در دماهای 10- 5 درجه سانتی گراد و دماهای 20 تا 30 درجه سانتی گراد بدست آمد. طولانی ترین و کوتاه ترین زمان رسیدن به 80 درصد جوانه زنی نیز به ترتیب در دمای 15 و 30 درجه سانتی گراد مشاهده شد. بر اساس تخمین مدل 5- پارامتری بتا, دماهای کمینه, بهینه و بیشینه برای کوشیا به ترتیب 3.4, 25 و 43.7 درجه سانتی گراد بدست آمد. به طور کلی بذرهای این گیاه در محدوده دمایی وسیعی قادر به جوانه زنی می باشد.
کلید واژه: درصد جوانه زنی, دماهای کاردینال, سرعت جوانه زنی

لینک کمکی