فایل (word) اثرات 4 اصلاح کننده آلی خاک بر پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در یک خاک لوم شنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثرات 4 اصلاح کننده آلی خاک بر پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در یک خاک لوم شنی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :24

به طور کلی در خاک های درشت بافت به علت وجود منافذ درشت فراوان, ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی پایین است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات پلی آکریل آمید (PAM), کود گاوی, ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در یک خاک لوم شنی بود. پلی آکریل آمید (0.25 و 0.5 گرم بر کیلوگرم خاک هواخشک), کود دامی (12.5 و 25 گرم بر کیلوگرم خاک هواخشک), ورمی کمپوست (2.5 و 5 گرم بر کیلوگرم خاک هواخشک) و لجن بیولوژیکی (1.7 و 3.4 گرم بر کیلوگرم خاک هواخشک) با خاک مخلوط و به طور یکنواخت در تشت های پلاستیکی (قطر 50 و ارتفاع 25 سانتی متر) و لوله های پولیکا (قطر 15 و ارتفاع 25 سانتی متر) پر شده و سپس در گلخانه با شرایط رطوبتی (0.7-0.8) FC و دمای 4±22 درجه سانتی گراد به مدت 6 ماه انکوبه شدند. اندازه گیری منحنی های رطوبتی در تشت ها و اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) و منحنی های رخنه در لوله ها در زمان های 7, 30, 60, 120 و 180 روز پس از شروع انکوباسیون انجام گرفت. پارامتر ) aآلفا) از طریق برازش داده های منحنی رطوبتی به مدل وان گنوختن و پارامتر انتشارپذیری (l) از طریق برازش داده های منحنی رخنه به مدل انتقال-انتشار (CDE) به دست آمدند. پارامتر a وان گنوختن در هر دو سطح PAM و سطح دوم کود دامی و ورمی کمپوست, به طور معنی دار (P<0.05) کاهش یافت. در هر دو سطح مصرفی PAM, Ks در مقایسه با شاهد و سایر اصلاح کننده ها بعد از 60 روز انکوباسیون نسبت به زمان های قبلی تغییر نیافت. همه اصلاح کننده ها پارامتر انتشارپذیری (l) در مدل CDE را کاهش دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که PAM و کود دامی نسبت به سایر اصلاح کننده ها در سطوح مصرفی به کار رفته, به میزان بیش تری در بهبود شرایط فیزیکی خاک موثر بودند.
کلید واژه: خاک لوم شنی, اصلاح کننده خاک, پارامترهای هیدرولیکی, انتقال املاح

لینک کمکی