فایل (word) ارزیابی کارایی روش های درون یابی مکانی در پهنه بندی کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک های شالیزاری گیلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی کارایی روش های درون یابی مکانی در پهنه بندی کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک های شالیزاری گیلان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :21

این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی تخمین گرهای مکانی عکس فاصله و کریجینگ (معمولی و لاگ نرمال کریجینگ) در برآورد کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری خاک در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت, انجام گردید. برای تعیین مشخصه های تغییرات مکانی متغیرها در محدوده مورد بررسی, از نیم تغییرنما به عنوان یک تابع آماری ویژه تجزیه و تحلیل ساختار مکانی متغیرهای ناحیه ای استفاده شد. تخمین از طریق کریجینگ با استفاده از 40-6 نقطه همسایگی در 70 درصد دامنه تاثیر به عنوان شعاع جستجو انجام شد. برای تخمین متغیرها به روش وزن دادن عکس فاصله از پارامترهای توان 5-1 استفاده شد. بهترین مدل نیم تغییرنما برای مدل برازش داده شده بر کربن آلی و جرم مخصوص ظاهری مدل کروی بود. برای مقایسه دقت تخمین گرها از آماره های ارزشیابی میانگین خطا, جذر میانگین مربعات خطای تخمین, واریانس تعدیل شده یا نسبت میانگین مربعات خطا و درصد خطا استفاده شد. در تخمین عکس فاصله, پارامتر توان 1 برای کربن آلی و 4 برای جرم مخصوص ظاهری بهترین جواب را داد. هر 4 آماره ارزیابی نشان دادند که تخمین به روش کریجینگ نسبت به تخمین عکس فاصله از دقت بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر کریجینگ معمولی برای کربن آلی و لاگ گریجینگ برای جرم مخصوص ظاهری بهترین تخمین گر می باشد.
کلید واژه: زمین آمار, نیم تغییرنما, کریجینگ, وزن دهی عکس فاصله

لینک کمکی