فایل (word) برآورد میزان بارش مستقیم بر روی رودخانه ها و پهنه های آبی ایران (گزارش کوتاه علمی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) برآورد میزان بارش مستقیم بر روی رودخانه ها و پهنه های آبی ایران (گزارش کوتاه علمی) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :9

کیال بارش بخشی از بارش است که به طور مستقیم بر سطح رودخانه ها و بدنه های آبی یک آبخیز فرو می ریزد و بدون این که وارد چرخه نفوذ, جریان زیرقشری و زیرزمینی گردد, به جریان آبراهه ای می پیوندد. در این پژوهش حجم سالانه کیال بارش به تفکیک در 6 حوضه آبریز بزرگ کشور ایران محاسبه شده است. به این منظور نقشه هم باران سالانه کشور به نقشه رستری تبدیل گردید و میانگین مقدار بارش بر روی سطوح رودخانه ها و بدنه های آبی به دست آمد و با تاثیر عامل مساحت مقدار کیال بارش به صورت حجمی برآورد شد. محاسبات نشان می دهد که به طور متوسط 1.5 درصد از سطح کشور را سطح رودخانه ها تشکیل می دهد. نتایج نشان می دهد که حجم کیال بارش برابر 7.74 میلیارد مترمکعب از کل حجم بارش کشور (418 میلیارد مترمکعب), به دست آمده است. به عبارتی 1.85 درصد از حجم بارش در کشور به صورت کیال بارش می باشد. نقشه های مکانی مقادیر درصد حجمی کیال بارش, نشان دهنده میزان و تفاوت های آن در آبخیزهای مختلف کشور ایران است.
کلید واژه: کیال بارش, درصد حجم کیال بارش, سطح رودخانه و بدنه های آبی, آبخیزهای شش گانه کشور, ایران

لینک کمکی