فایل (word) بررسی رابطه نظام بازداری و فعال ساز رفتاری با مشکلات رفتاری - هیجانی در نوجوانان بهنجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی رابطه نظام بازداری و فعال ساز رفتاری با مشکلات رفتاری - هیجانی در نوجوانان بهنجار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات علوم رفتاری

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: نقش نظام های بازداری و فعال ساز رفتاری به عنوان عوامل زمینه ساز در آمادگی نوجوانان برای ابتلا به مشکلات رفتاری و هیجانی در سال های اخیر بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی رابطه این دو نظام با مشکلات رفتاری - هیجانی نوجوانان بود.مواد و روش ها: جامعه پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران بود, که تعداد 303 دانش آموز (160 دختر و 143 پسر) از بین مدارس مناطق 1, 2 و 13 تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای (همراه با طبقه بندی) انتخاب شدند. مطالعه از نوع توصیفی - همبستگی بود. شرکت کنندگان پرسش نامه خود گزارش دهی نوجوان و مقیاس نظام بازداری و فعال ساز رفتاری را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون) استفاده شد.یافته ها: نظام بازداری رفتاری رابطه مثبت معنی داری با اضطراب و مشکلات جسمانی و رابطه منفی معنی داری با نشانه های اختلال نقص توجه / بیش فعالی داشت. از سوی دیگر نظام فعال ساز رفتاری دارای رابطه مثبت معنی دار با نشانه های اختلال سلوک و رابطه منفی معنی داری با مشکلات عاطفی بود.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده همسو با نتایج پژوهش های پیشین بوده, نشان داد که عوامل زیست شناختی زیربنای نظام های بازداری و فعال ساز, می توانند به عنوان عوامل تبیین کننده و پیش بینی کننده مشکلات رفتاری و هیجانی در نوجوانان در نظر گرفته شوند.
کلید واژه: نظام بازداری رفتاری, نظام فعال ساز رفتاری, مشکلات رفتاری و هیجانی, نوجوان

لینک کمکی