فایل (word) اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم بر آن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :29

در مقاله حاضر, ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته, سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی, استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق, روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون, با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS), اثر نرخ تورم به تفکیک گروه های اختصاصی بر اندازه بخش غیررسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا, افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.
کلید واژه: اقتصاد رسمی, اقتصاد غیررسمی, حجم اقتصاد غیررسمی, تورم, روش شکاف درآمدی, روش OLS

لینک کمکی