فایل (word) بررسی رابطه بین محتوای اغتشاش فکر - عمل با خوشه های علایم اختلال وسواس فکری - عملی در بیماران وسواسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی رابطه بین محتوای اغتشاش فکر - عمل با خوشه های علایم اختلال وسواس فکری - عملی در بیماران وسواسی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات علوم رفتاری

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: تعدادی از بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی (OCD), اعتقاد دارند که افکار غیر قابل قبول و ناخوشایند آن ها می تواند حوادث بیرونی را تحت تاثیر قرار دهد. این اعتقاد تحت عنوان باور اغتشاش فکر - عمل نام گرفته است. هدف مطالعه حاضر فایل (word) بررسی رابطه بین محتوای اغتشاش فکر - عمل با خوشه های علایم اختلال وسواس فکری - عملی در بیماران وسواسی است.مواد و روش ها: این پژوهش مقطعی به روش همبستگی, در یک نمونه 60 نفری از بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجرا گردید, که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش پرسش نامه وسواس فکری - عملی Maudsley و پرسش نامه اغتشاش فکر - عمل تجدید نظر شده بود. برای تحلیل نتایج از ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها: بین خوشه های علایم اختلال وسواس فکری - عملی با خرده مقیاس های اغتشاش فکر - عمل همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت (0.05=P). نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که افکار مربوط به رویدادهای منفی پیش بینی کننده خوشه علایم شستشو و احتمال وقوع رویداد منفی با داشتن فکر آن, پیش بینی کننده نشانه های خوشه علایم وارسی می باشند. نیز احساس مسوولیت در قبال افکار مثبت, پیش بینی کننده نشانه های خوشه علایم تردید و احتمال برای خود, پیش بینی کننده وسواس فکری می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین باورهای درهم آمیختگی فکر - عمل و علایم اختلال وسواس فکری - عملی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین, به نظر می رسد وقوع سوگیری های شناختی مانند اغتشاش فکر - عمل, آسیب پذیری شخص را نسبت به وسواس افزایش می دهد.
کلید واژه: اغتشاش فکر - عمل, وسواس فکری - عملی, شستشو, وارسی, کندی, تردید

لینک کمکی