فایل (word) بررسی تاثیر آموزش مولفه های فراشناختی در کاهش رفتارهای ضد اجتماعی جوانان زندان مرکزی ارومیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تاثیر آموزش مولفه های فراشناختی در کاهش رفتارهای ضد اجتماعی جوانان زندان مرکزی ارومیه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات علوم رفتاری

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: رفتارهای ضد اجتماعی طیف گسترده ای دارد که موجب آسیب های مختلف روانی, اجتماعی و خانوادگی می شود. روش های مختلفی برای کاهش رفتارهای ضد اجتماعی استفاده شده است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مولفه های فراشناختی در کاهش رفتارهای ضد اجتماعی جوانان زندان مرکزی ارومیه بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه به روش شبه آزمایشی طراحی شد. برای این منظور تعداد 30 نفر از جوانان ضد اجتماعی زندان مرکزی ارومیه به روش تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. ابتدا پرسش نامه فراشناخت Wells و Hatton-Cartwright توسط گروه های آزمایش و شاهد تکمیل شد و سپس برنامه 8 جلسه ای آموزش این مولفه ها برای گروه آزمایش اجرا گردید. بعد از پایان آموزش مولفه های فراشناختی, از طریق چک لیست محقق ساخته تعیین رفتارهای ضد اجتماعی, گروه آزمایش در موقعیت های مختلف, مورد مشاهده رفتاری قرار گرفت و در زمینه 15 مولفه رفتارهای ضد اجتماعی, نتایج ثبت شد.یافته ها: نتایج با داده های آزمون تحلیل کوواریانس, آزمون t و آزمون X2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که مولفه های پنچ گانه فراشناختی در جوانان ضد اجتماعی مختل است و آموزش این مولفه ها باعث اصلاح این مولفه ها در گروه آزمایش می شود. همچنین بین میانگین نمرات پس آزمون آزمودنی های گروه آزمایش و شاهد در مولفه های فراشناختی تفاوت معنی دار به دست آمد (0.01>P). پیگیری نتایج آموزش ها نشان داد که رفتارهای ضد اجتماعی گروه آزمایش کاهش معنی دار دارد (0.05>P).نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه های فراشناختی, مختل یکی از عوامل رفتارهای ضد اجتماعی جوانان بوده, مداخلات فراشناختی در کاهش رفتارهای ضد اجتماعی آن ها موثر می باشد.
کلید واژه: آموزش, فراشناخت, جوانان, رفتار ضد اجتماعی, زندان مرکزی ارومیه

لینک کمکی