فایل (word) عنوان فارسی: بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی (عنوان عربی: بحث استبدال الضریبة الفائضة علی القیمة (VAT) بدلا من الضریبة علی الدخل, للشرکات الانتاجیه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) عنوان فارسی: بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی (عنوان عربی: بحث استبدال الضریبة الفائضة علی القیمة (VAT) بدلا من الضریبة علی الدخل, للشرکات الانتاجیه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جستارهای اقتصادی

تعداد صفحات :28

چکیده فارسی:در این تحقیق تلاش شد تا تاثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان, بررسی, تجزیه و تحلیل شد.بنابراین, ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه, شامل 67 شرکت, از پرونده های مالیاتی آنها استخراج, سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 1.5, 3, 7 و 10 درصد برآورد شد.تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق, غیر نرمال است؛ بنابراین, برای آزمون فرضیه های تحقیق, از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است.نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 1.5 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی, باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد, به جای مالیات بر درآمد شرکت ها, باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان, می شود. چکیده عربی: یحاول هذا البحث تحلیل التأثیرات الناتجه عن استبدال طریقه الضرائب الفائضه علی القیمه بدلا من طریقه الضریبه علی الدخل بالنسبه إلی الشرکات الانتاجیه فی محافظه کلستان.و استنادا إلی ذلک استخرجت فی بدایه الأمر ضرائب الدخل القطعیه علی الشرکات النموذجیه التی شملت 67 شرکه, من ملفاتها الضریبیه, ثم جری تخمین القیمه الفائضه لکل شرکه اعتمادا علی الطریقه التجمیعیه و بنسب الاحتمالات الأربعه 1.5, 3, 7 و 10 بالمائه.تشیر النتائج لمستخلصه من معطیات التحقیق إلی ان معطیات التحقیق کانت غیر سویه, و لهذا و لاجل اختبار افتراضات التحقیق جرت الاستفاده من اختبارات و یلکاکسون غیر البارا مترکیه, و اختبار فریدمان المساعد.بینت نتائج الاختبارات ان وضع الضرائب علی الفائض الاضافی بنسب متدینه 1.5 و 3 بالمائه, بدلا من ضریبه الدخل علی الشرکات الانتاجیه یؤدی إلی تناقص مداخیل الضرائب بالنسبه إلی تلک المحافظه. و بالاضافه إلی ذلک یؤدی استبدال نظام الضریبه علی فائض القیمه بنسب 7 و 10 بالمائه, بدلا من ضریبه الدخل علی تلک الشرکات, إلی زیاده المداخیل المستحصله من الضرائب لصالح تلک المحافظه.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: مالیات, مالیات بر درآمد شرکت ها, مالیات بر ارزش افزوده, شرکت های تولیدی (کلیدواژه عربی: الضرائب, الضرائب علی دخل الشرکات, الضرائب علی فائض القیمه, الشرکات الإنتاجیه)

لینک کمکی