فایل (word) بررسی وضعیت آموزش چندفرهنگی در مراکز تربیت معلم شهر سنندج از منظر دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی وضعیت آموزش چندفرهنگی در مراکز تربیت معلم شهر سنندج از منظر دانشجویان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش عالی ایران

تعداد صفحات :27

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم دربرگیرنده مجموعه وسیعی از نژادها, اقوام و فرهنگ های گوناگون است و آموزش دانش آموزان متعلق به این فرهنگ های متنوع, دشواری ها و پیچیدگی های فراوان دارد. کارآمدی نظام آموزشی در جوامع متکثر از نظر فرهنگی به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از این عوامل مهم معلمان هستند که برای توفیق در امر آموزش در یک جامعه چندفرهنگی باید با مبانی آموزش چندفرهنگی آشنایی لازم را کسب کرده باشند؛ از این رو مراکز تربیت معلم ضمن پذیرش مقوله تنوع فرهنگی و ضرورت آموزش چندفرهنگی در نظام آموزشی کشور, در فرایند تربیت معلمان آینده باید به دانش, بینش و مهارت های لازم برای نیل به اهداف آموزش چندفرهنگی در مدارس اهتمام نمایند. حال اینکه در واقعیت امر چگونه عمل می شود و تا چه اندازه در سازوکارهای اداری, آموزشی و محتوای دوره ها و برنامه های درسی در مراکز تربیت معلم بر آموزش فرهنگی تاکید می شود, قابل تعمق است. به همین دلیل این پژوهش با هدف بررسی وضعیت آموزش چندفرهنگی در مراکز تربیت معلم شهر سنندج و به عنوان پژوهشی توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر سنندج در سال تحصیلی 88-87 بود که 324 نفر از جامعه مذکور بر پایه روش برآورد نمونه کوکران و با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها هم از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و هم با بهره گیری از تحلیل محتوا میزان انطباق متون درسی مشترک و عمومی دانشجویان با مبانی آموزش چندفرهنگی بررسی شد. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ, محاسبه و 0.902 برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه نیز از روش آماری t مستقل و آزمون t تک نمونه ای بهره گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که از نظر دانشجویان, آموزش چندفرهنگی در مراکز تربیت معلم از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. مدرسان مراکز تربیت معلم در آموزش های خود به مفاهیم و موضوعات آموزش چندفرهنگی توجه چندانی ندارند. تحلیل محتوای کتب درسی مراکز تربیت معلم نیز مشخص می کند توجه چندانی به مفاهیم آموزش چندفرهنگی در محتوای درسی مراکز تربیت معلم نشده است.
کلید واژه: تربیت معلم, آموزش چندفرهنگی, تکثرگرایی, هویت, تعلیم و تربیت

لینک کمکی