فایل (word) تاثیر طب فشاری نقطه LI4 بر رضایتمندی از زایمان در زنان مراجعه ‌کننده به بیمارستان فاطمیه شاهرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر طب فشاری نقطه LI4 بر رضایتمندی از زایمان در زنان مراجعه ‌کننده به بیمارستان فاطمیه شاهرود :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: نارضایتی یک زن از تجربیات تولد ممکن است اثرات طولانی ‌مدت و فوری بر روی سلامتی مادر و ارتباط وی با نوزادش داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی فایل (word) تاثیر طب فشاری نقطه LI4 بر رضایتمندی از زایمان در زنان مراجعه ‌کننده به بیمارستان فاطمیه شاهرود بود.روش ‌ها: در این مطالعه تجربی, 100 زن مراجعه‌ کننده به اتاق زایمان بیمارستان فاطمیه شاهرود به ‌طور تصادفی در یکی از دو گروه طب فشاری نقطه LI4 (50 نفر) و لمس نقطه LI4 (50 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش, 20 دقیقه طب فشاری در نقطهLI4 را در شروع فاز فعال زایمان در طول هر انقباض و گروه کنترل به همان طریق, لمس در همان نقطه را بدون هیچ فشاری دریافت نمودند. ابزار گردآوری داده ‌ها چک‌ لیست مشاهده و فرم اطلاعاتی بود. جهت اعتبار چک‌ لیست مشاهده از اعتبار محتوی استفاده شد. رضایتمندی از زایمان بلافاصله پس از زایمان سنجیده شده و نمرات به ‌دست آمده در دو گروه مقایسه شد.یافته ‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان رضایتمندی از زایمان در دو گروه تفاوت معنادار داشت (P=0.017). در حالی‌ که 86 درصد افراد گروه آزمایش به رضایت خود, بالاترین نمره (6) را داده بودند, 68 درصد در گروه کنترل بالاترین نمره رضایت را گزارش کردند.نتیجه ‌گیری: به ‌نظر می ‌رسد که طب فشاری نقطه LI4 بر رضایت از زایمان, تاثیر مثبت دارد. بنابراین استفاده از این روش آسان و قابل اجرا در اتاق ‌های زایمان پیشنهاد می ‌شود.
کلید واژه: رضایتمندی, طب فشاری, درد زایمان

لینک کمکی