فایل (word) زنان, اشتغال و تحصیلات آموزش عالی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) زنان, اشتغال و تحصیلات آموزش عالی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش عالی ایران

تعداد صفحات :26

پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در صدد است موضوع اشتغال زنان و تمایل آنان به نقش آفرینی در اجتماع و به دست آوری جایگاه شغلی مناسب تری را در بستر روی آوری آنان به تحصیلات آموزش عالی و کسب مدارج علمی بالاتر, تبیین کند. به این منظور تعداد 300 نفر از زنان دانشجو و فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی تا دکترا به صورت تصادفی از دانشگاه ها و سازمان های شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که نگاه زنان به نقش تسهیل کننده آموزش عالی در اشتغال و نقش ارتقا دهنده آن را در بهبود موقعیت شغلی و همچنین وضعیت اشتغال زنان شرکت کننده در تحقیق را بر حسب میزان تحصیلات دانشگاهی و رشته تحصیلی مورد پرسش قرار می داد. پایایی ابزار پژوهش حدود 0.9 محاسبه شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش های توصیفی و همچنین آزمون های مجذور کای, تی و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج نشان داد کسب مدارج بالاتر تحصیلی آموزش عالی با افزایش اشتغال همراه بوده است. آزمودنی ها همچنین نقش بالای آموزش عالی را در توسعه اشتغال و ارتقای موقعیت شغلی گزارش کردند.
کلید واژه: آموزش عالی, اشتغال زنان, تحصیلات دانشگاهی

لینک کمکی