فایل (word) تعیین روابط چندگانه میان فرایند مدیریت استراتژیک و مولفه های سرمایه فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تعیین روابط چندگانه میان فرایند مدیریت استراتژیک و مولفه های سرمایه فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش عالی ایران

تعداد صفحات :25

هدف از این پژوهش بررسی روابط چندگانه میان فرایند مدیریت استراتژیک و مولفه های سرمایه فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان بوده است. سوال های پژوهش بر مبنای بررسی روابط مراحل فرایند مدیریت استراتژیک (تشکیل, کاربرد و ارزیابی استراتژی) و مولفه های سرمایه فکری (سرمایه انسانی, ساختاری و مشتری) تدوین و مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (1472 نفر) در سال تحصیلی 90-1389 بوده که حجم نمونه پس از مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس جامعه, با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم 205 نفر برآورد شد. ابزار جمع آوری اطلاعات 2 پرسشنامه محقق ساخته فرایند مدیریت استراتژیک (67 سوال) و مولفه های سرمایه فکری (35 سوال) بوده که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده بودند. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظرات متخصصان بهره گرفته شده و ضریب پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب فرایند مدیریت استراتژیک 0.85 و سرمایه فکری 0.93 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Amos Graphic و روش های آمار استنباطی رگرسیون, مانوا و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که میان مراحل فرایند مدیریت استراتژیک (تشکیل استراتژی, کاربرد استراتژی, ارزیابی استراتژی) و مولفه های (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) از سرمایه فکری رابطه مثبت و معنادار وجود داشته اما این رابطه بین مولفه سرمایه مشتری از سرمایه فکری با هیچ یک از مراحل فرایند مدیریت استراتژیک معنادار نبوده است. یافته های تحلیل مانوا نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین تدوین استراتژی با کل مولفه های سرمایه فکری (p=0.001), و بین ارزیابی استراتژی با کل مولفه های سرمایه فکری وجود دارد (p=0.002)؛ ولی بین کاربرد استراتژی رابطه معنی داری با کل مولفه های سرمایه فکری وجود ندارد (p=0.29). همچنین بین هر سه مولفه سرمایه فکری (سرمایه انسانی با (p=0.001), سرمایه ساختاری با (p=0.001), و سرمایه مشتری با (p=0.001), با کل مراحل فرایند مدیریت استراتژیک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس مدل معادله ساختاری میزان تاثیر مراحل فرایند مدیریت استراتژیک بر مولفه های سرمایه فکری gamma=0.91 بوده و شاخص های برازش نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.
کلید واژه: فرایند مدیریت استراتژیک, سرمایه فکری, دانشگاه

لینک کمکی