فایل (word) بررسی نگرش اعضای هیات علمی پیرامون تسهیم دانش در موسسات آموزشی عالی (مطالعه موردی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نگرش اعضای هیات علمی پیرامون تسهیم دانش در موسسات آموزشی عالی (مطالعه موردی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش عالی ایران

تعداد صفحات :18

هدف از این تحقیق بررسی نگرش اعضای هیات علمی پیرامون تسهیم دانش در موسسات آموزش عالی است. در این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی و علی-مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 197 نفر از اعضای هیات علمی (N=197) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستندکه به صورت تمام وقت شاغل به تدریس در دانشکده می باشند, از این تعداد 130 نفر (n=130) به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردید که روایی ظاهر و محتوای آن توسط جمعی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و تربیت مدرس بررسی شد و روایی آن 0.89 به دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل نگرش نسبت به تسهیم دانش, نشان داد که اکثریت اعضای هیات علمی در دانشکده کشاورزی (71 درصد) و دانشکده منابع طبیعی (80 درصد), نگرش کاملا مساعدی را نسبت به تسهیم و تبادل دانش خود با سایر همکاران ابراز کردند. بر همین اساس همبستگی معنی داری بین فرهنگ, ساختار دانشکده, فناوری اطلاعات, اعتماد اجتماعی, روابط اجتماعی فردی, و کار گروهی با متغیر وابسته تحقیق (نگرش پیرامون تسهیم دانش) به دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون به روش توام نیز مشخص نمود که متغیرهای بیان شده حدود 50 درصد می توانند در نگرش افراد نسبت به تسهیم دانش نقش داشته باشند.
کلید واژه: تسهیم دانش, نگرش, فرهنگ, ساختار دانشکده, اعتماد اجتماعی, روابط اجتماعی

لینک کمکی