فایل (word) مقایسه کیفیت زندگی کاری و ویژگی های فردی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های گیلان و آزاد اسلامی واحد رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه کیفیت زندگی کاری و ویژگی های فردی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های گیلان و آزاد اسلامی واحد رشت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش عالی ایران

تعداد صفحات :25

هدف از انجام پژوهش حاضر, مقایسه کیفیت زندگی کاری و ویژگی های فردی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بود و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های گیلان و آزاد اسلامی واحد رشت بود که تعداد 242 نفر به عنوان نمونه آماری (به نسبت اعضای هیات علمی هر کدام از دانشگاه ها) انتخاب شده اند. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات فردی و کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین, انحراف استاندارد و ...) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس و آزمون t) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کیفیت زندگی کاری در دانشگاه گیلان 54.02 درصد و دانشگاه آزاد اسلامی 50.42 درصد در میان اعضای هیات علمی است. بین سن و سابقه تدریس اعضای هیات علمی در هر دو دانشگاه با کیفیت زندگی کاری و برخی از ابعاد آن رابطه معنی داری وجود دارد. در متغیر جنسیت, در بعد وابستگی اجتماعی, بین اعضای هیات علمی هر دو دانشگاه تفاوت معنی داری وجود دارد. در ارتباط با وضعیت تاهل, تفاوت معنی داری در کیفیت زندگی و ابعاد آن در بین اعضای هیات علمی هر دو دانشگاه وجود دارد.
کلید واژه: کیفیت زندگی کاری, هیات علمی, دانشگاه, ویژگی های فردی

لینک کمکی