فایل (word) مقایسه ماساژ و مدالیتی در درمان بیماران زن مبتلا به کمردرد غیراختصاصی تحت حاد و مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه ماساژ و مدالیتی در درمان بیماران زن مبتلا به کمردرد غیراختصاصی تحت حاد و مزمن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :8

زمینه: کمردرد دومین دلیل شایع مراجعه به پزشک است. نزدیک به 85-70 درصد از افراد در طول زندگی خود حداقل یک‌ بار کمردرد را تجربه می ‌کنند. هدف از این مطالعه هم مقایسه اثرات ماساژ و مدالیتی در درمان بیماران زن مبتلا به کمردرد غیراختصاصی تحت حاد و مزمن بود.روش ‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی, 30 بیمار زن مبتلا به کمردرد تحت حاد و مزمن با مدت درد 9.68±3.38 ماه در دامنه سنی 55-20 سال با میانگین سنی 33.96±10.93 به ‌صورت تصادفی در دو گروه ماساژ و مدالیتی تحت درمان قرار گرفتند. درمان به ‌صورت هر روز, یک جلسه به ‌مدت 10 جلسه انجام شد. بیماران قبل ‌و ‌بلافاصله ‌بعد از درمان با استفاده از مقیاس اندازه ‌گیری دردNRS , پرسشنامه Oswestry سطح‌ ناتوانی ‌عملکردی و تست تغییریافته شوبر برای اندازه ‌گیری میزان فلکسیون ارزیابی شدند. بررسی داده ‌ها از طریق آزمون ‌های تی - مستقل و تی - زوجی انجام گرفت.یافته ‌ها: بهبود معناداری در شدت درد, سطح‌ ناتوانی ‌عملکردی و میزان فلکسیون در هر گروه به ‌طور مجزا پس از درمان دیده شد (P<0.001). از طرف دیگر, مقایسه داده ‌های دو گروه که قبل از مداخله اختلاف معناداری نداشتند, نشان داد که در گروه ماساژ, میزان درد و سطح ناتوانی عملکردی پس از مداخله در مقایسه با گروه مدالیتی, اختلاف معناداری دارد (PODI=0.013 و PNRS=0.015)؛ اما اختلاف معنا‌داری از نظر میزان فلکسیون بین دو گروه دیده نشد.نتیجه ‌گیری: در دوره زمانی کوتاه درمان ماساژ نسبت به مدالیتی, اثرات بهتری را در کاهش درد و افزایش سطح‌ عملکرد بیماران مبتلا به کمردرد ایجاد می‌ کند.
کلید واژه: کمردرد, ماساژ, مدالیتی

لینک کمکی