فایل (word) مقایسه تاثیر آموزش و ارزیابی بالینی به روش مجموعه کار با روش تلفیقی, بر یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه تاثیر آموزش و ارزیابی بالینی به روش مجموعه کار با روش تلفیقی, بر یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

تعداد صفحات :12

مقدمه: استفاده از روش مجموعه کار در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری رو به افزایش است. مطالعات کیفی نشان داده اند که این روش می تواند سبب ارتقای یادگیری بالینی دانشجویان شود ولی تاکنون این تاثیر به صورت کمی تایید نشده است. بنابراین, هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش و ارزیابی بالینی به روش مجموعه کار بر یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی است.روش ها: این مطالعه شبه تجربی در دانشکده پرستاری و مامایی تبریز انجام شد. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان سال آخر پرستاری بودند که با روش غیر تصادفی به گروه های شاهد (15 دانشجو) و تجربی (20 دانشجو) تقسیم شدند. آموزش و ارزیابی بالینی در زمینه اهداف شناختی در بخش مراقبت های ویژه قلبی در دانشجویان گروه های تجربی با روش مجموعه کار و در دانشجویان گروه های شاهد با روش تلفیقی انجام گرفت. برای سنجش یادگیری یک آزمون شناختی محقق ساخته طراحی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های t با نمونه های زوج و مستقل استفاده گردید.نتایج: هر دو روش تلفیقی و مجموعه کار توانستند به صورت معناداری یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری را ارتقا دهند. در مقایسه دو روش, روش مجموعه کار به صورت معناداری بیشتر از روش تلفیقی یادگیری شناختی را ارتقا داد.نتیجه گیری: روش مجموعه کار روشی مناسب برای ارتقای یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی می باشد ولی تایید این یافته نیازمند مطالعات بیشتری است.
کلید واژه: مجموعه کار, یادگیری شناختی, یادگیری بالینی, ارزیابی بالینی, دانشجویان پرستاری

لینک کمکی