فایل (word) آسیب شناسی (آموزش درس بحران, فوریت ها و حوادث غیرمترقبه) در دانشجویان پرستاری: مطالعه کیفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) آسیب شناسی (آموزش درس بحران, فوریت ها و حوادث غیرمترقبه) در دانشجویان پرستاری: مطالعه کیفی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

تعداد صفحات :20

مقدمه: لزوم برنامه ریزی های ریشه ای در زمینه آموزش و مدیریت شرایط اورژانس و بحران, از مسائلی است که دارای اهمیت فراوان است. هدف از این مطالعه تبیین تجارب و نظرات اساتید و دانشجویان پیرامون فرآیند آموزش درس پرستاری بحران, فوریت ها و حوادث غیرمترقبه بود.روش ها: این پژوهش مطالعه ای کیفی به روش تحلیل محتوا است که 4 عضو هیات علمی, 2 دانشجوی سال سوم و 5 دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران, بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و مصاحبه شدند. کلیه مصاحبه ها روی کاغذ پیاده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: در تحلیل دست نوشته ها, چهار طبقه اصلی شامل مدیریت و هماهنگی, مدیریت و برنامه ریزی آموزش نظری, مدیریت و برنامه ریزی آموزش بالینی, توانمندی دانشجو و نهایتا یک تم اصلی تحت عنوان مدیریت استخراج گردید.نتیجه گیری: عوامل آسیب رسان در فرآیند آموزش درس بحران, فوریت ها و حوادث غیرمترقبه معلول مدیریت نامناسب و عدم انجام ارزشیابی مداوم از محصول نهایی این فرآیند است. ارزشیابی از طریق انجام تحقیقات و استفاده از نتایج آنها و گرفتن بازخورد می تواند در ایجاد تغییرات لازم و ارتقای توانمندی دانشجویان و پرستاران شاغل موثر باشد.
کلید واژه: آموزش, پرستاری بحران, فوریت ها و حوادث غیرمترقبه, مطالعه کیفی, تحلیل محتوا, دانشجویان

لینک کمکی