فایل (word) توزیع فراوانی سندرم فرسودگی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) توزیع فراوانی سندرم فرسودگی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکی اصفهان

تعداد صفحات :6

مقدمه: هدف کلی از انجام این طرح, تعیین توزیع فراوانی سندرم فرسودگی (Burnout syndrome) و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1389 بود.روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بود که در سال 1389 انجام گرفت. افراد شرکت کننده در مطالعه از میان پرستاران بخش های اورژانس, ارتوپدی, دیالیز و بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرای (س) اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تعیین میزان فرسودگی در میان پرستاران بخش های مذکور با استفاده از پرسش نامه استاندارد Maslach burnout inventory (MBI) انجام گرفت.یافته ها: آزمون ANOVA نشان داد که میانگین نمرات فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ارتوپدی و دیالیز به طور معنی داری کمتر از بخش های اورژانس و بخش مراقبت های ویژه بود (P<0.01). به علاوه, پرستاران با سابقه کار کمتر از 10 سال نمره فرسودگی شغلی کمتری نسبت به پرستاران با سابقه کار بیشتر داشتند (P<0.04). آزمون آماری Student-t نشان داد نمره فرسودگی شغلی در زنان بیشتر از مردان است (P<0.0001).نتیجه گیری: طبق مطالعه ما و مطالعات دیگر پژوهشگران عوامل جنسیت, محل کار در بیمارستان و مدت زمان اشتغال در فرسودگی شغلی پرستاران نقش دارد.
کلید واژه: فرسودگی شغلی, پرستاران, سندرم فرسودگی

لینک کمکی