فایل (word) مطالعه اثر Brain heart infusion broth به عنوان مکمل رشد بر روی انگل لیشمانیا ماژور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه اثر Brain heart infusion broth به عنوان مکمل رشد بر روی انگل لیشمانیا ماژور :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکی اصفهان

تعداد صفحات :10

مقدمه: استفاده از محیط های کشت انگل لیشمانیا (Leishmania) در زمینه های بررسی بیولوژی و متابولیسم انگل, عفونت زایی, خواص آنتی ژنیک استیگوت ها و تشخیص آزمایشگاهی الزامی می باشد. در بررسی حاضر, تاثیر غلظت های مختلف عصاره قلب و مغز Brain heart infusion broth) یا (BHIB بر رشد پروماستیگوت های L.major و امکان جایگزینی FCS با آن در محیط های تک فازی به عنوان یک مکمل مناسب و تقویت کننده کشت انبوه پروماستیگوت های L.major در محیط دو فازی مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه از محیط کشت سلول RPMI1640 به عنوان محیط تک فازی و آگاره و آگار خون دار به عنوان محیط دو فازی با غلظت های مختلف BHIB در کنار محیط های شاهد RPMI1640 حاوی 10FCS درصد و نرمال سالین به عنوان فاز مایع در محیط های دو فازی جهت کشت پروماستیگوت های انگل استفاده شد. شمارش پروماستیگوت ها در فواصل زمانی معین انجام شد و میانگین تعداد پروماستیگوت های تکثیر شده در هر محیط محاسبه و با محیط شاهد مقایسه گردید.یافته ها: میانگین تعداد پروماستیگوت های انگل در محیط RPMI1640 همراه با 10BHIB درصد 106×22.7 در هر میلی لیتر بود که در مقایسه با محیط شاهد 10FCS) درصد) افزایش معنی داری داشت (P<0.012). میانگین تعداد پروماستیگوت های L.major در محیط دو فازی آگاره و آگار خون دار همراه با 4BHIB درصد به ترتیب 106×275 و 106×367 در هر میلی لیتر بود که در مقایسه با محیط شاهد اختلاف معنی داری داشت (P<0.025).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که BHIB در غلظت های مختلف باعث تحریک تقسیم سلولی پروماستیگوت های انگل شد و می تواند جایگزین مناسبی برای FCS در محیط مایع و مکمل مناسبی در محیط های دو فازی جهت کشت انبوه لیشمانیا باشد.
کلید واژه: لیشمانیا, محیط کشت, عصاره قلب و مغز

لینک کمکی