فایل (word) اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :14

زمینه: ‌جانبازان شیمیایی از مشکلات جسمانی در رنج هستند و آموزش های روانشناختی می تواند در کاهش این مشکلات موثر واقع شود. هدف پژوهش حاضر فایل (word) اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی بود.روش ‌ها:‌ روش پژوهش حاضر, آزمایشی (پیش‌ آزمون, پس ‌آزمون و پیگیری) در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. یک نمونه 47 نفری از جانبازان شیمیایی مرد شهرستان سردشت که دارای سلامت روان پایین بودند, به ‌صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه آموزش ذهن آگاهی, آموزش تنظیم هیجان و گروه کنترل جایگزین شدند. دو گروه اول, آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان دریافت کردند و به گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد. داده های پژوهش با کمک پرسشنامه سلامت روان و مقیاس علایم جسمانی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.یافته ها: آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهبود علایم جسمانی و سلامت روان اثربخش بودند. همچنین, اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر نمرات پیگیری علایم جسمانی, نمرات پس آزمون و پیگیری سلامت روان بیشتر بود (P<0.01).نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهبود علایم جسمانی و سلامت روان جانبازان شیمیایی است. بنابراین جهت بهبود بهزیستی جسمی و روانشناختی جانبازان شیمیایی, آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان پیشنهاد می شود.
کلید واژه: ذهن آگاهی, تنظیم هیجان, بهزیستی جسمانی, بهزیستی روانشناختی, جانبازان شیمیایی

لینک کمکی