فایل (word) نقد اسطوره شناختی ژرفا, بر بنیاد کهن نمونه مادینه روان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقد اسطوره شناختی ژرفا, بر بنیاد کهن نمونه مادینه روان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی)

تعداد صفحات :50

کهن نمونه ها, با تصویرهای کهن نمونه ای مانند کوه و اعداد و درون مایه های کهن نمونه ای چونان آفرینش و مرگ همسان نیست و به گمان نهان پژوه سوئیسی, کارل گوستاو یونگ, کهن نمونه ها, سازنده نمایه ها و درون مایه های کهن نمونه ای است. پنج کهن نمونه (خود), (سایه), (نرینه روان (=آنیموس)), (مادینه روان (=آنیما)) و (نقاب) از کهن نمونه های برجسته و بنیادین یونگ است که کارکرد آنها در دبستان نقد اسطوره شناختی ژرفا برای گزارش و رمزگشایی اسطوره و حماسه های اسطوره ای, بنیادین و بی بدیل می نماید. در کتاب های نقد ادبی, این کهن نمونه ها در زیر دبستان های نقد اسطوره شناختی و روان شناختی می آید و در اندازه تعریف, پایان می یابد و هیچ گونه تحلیل و کارکردی از آنها در نقدهای اسطوره شناختی به دست داده نمی شود. ما, در این جستار برای نخستین بار یکی از این کهن نمونه ها, نامزد به مادینه روان را می گزاریم و کارکرد آن را در حماسه های اسطوره ای, فراروی منتقدان ادبی می نهیم و به رمزگشایی های نوی در حماسه های اسطوره ای, چونان شاهنامه دست می یابیم.در پایان, آنچه بایسته گفت می نماید آنست که گزارش و تحلیل ما از کهن نمونه مادینه روان, بی پیشینه و نوآیین است.
کلید واژه: مادینه روان, دبستان نقد اسطوره شناختی ژرفا, کهن نمونه, دبستان نقد اسطوره شناختی برون روانی, تصویرهای کهن نمونه ای

لینک کمکی