فایل (word) عوامل موثر بر آموزش پزشکی در محیط بالینی: تجارب اعضای هیات علمی بالینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) عوامل موثر بر آموزش پزشکی در محیط بالینی: تجارب اعضای هیات علمی بالینی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

تعداد صفحات :16

مقدمه: آموزش بالینی بخش مهمی از آموزش در دوره پزشکی می باشد که بدون آن تربیت پزشکانی شایسته و کارآمد غیر ممکن می باشد. با توجه به پیچیدگی های موجود در آموزش بالینی, تاثیرپذیری آن از عوامل مختلف محیطی, تغییرات اخیر در محیط بالینی و نقش های چندگانه اعضای هیات علمی بالینی, لزوم بررسی این پدیده به صورت جامع احساس شد. این تحقیق به تبیین عوامل زمینه ای موثر بر آموزش بالینی با تکیه بر تجارب اعضای هیات علمی بالینی می پردازد.روش ها: این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوای مرسوم انجام شد. داده ها با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف و مصاحبه فردی نیمه ساختارمند با اعضای هیات علمی بالینی, مصاحبه های غیررسمی با فراگیران و مشاهده در عرصه جمع آوری شد.نتایج: براساس یافته های حاصل از مراحل کدگذاری, ساختار آموزشی, وظایف حرفه ای و عوامل انگیزشی عوامل زمینه ای هستند که بر آموزش بالینی اثر می گذارند. از دید مشارکت کنندگان محدود بودن زمان در اختیار برای آموزش, وظایف و مسوولیت های متنوع, گسترده و با حجم بالای اعضای هیات علمی, عدم تامین مالی, نبود شان و منزلت مناسب برای آموزش, پررنگ بودن نقش پژوهش در مقایسه با آموزش و چالش های نقش معلمی از مهم ترین عوامل زمینه ای هستند که آموزش بالینی را متاثر می سازند.نتیجه گیری: تغییر ساختار آموزشی به سمت ایجاد فرهنگی که به آموزش بالینی به عنوان یک خدمت بها داده شود می تواند بسیاری از مشکلات آموزش بالینی و اعضای هیات علمی را مرتفع نماید. نتایج این پژوهش می تواند مسوولان دانشگاه های علوم پزشکی و اعضای هیات علمی را در یافتن راه کارهایی برای ارتقای فرایند آموزش بالینی یاری رساند.
کلید واژه: آموزش بالینی, اعضای هیات علمی, پژوهش کیفی, عوامل زمینه ای آموزش بالینی

لینک کمکی