فایل (word) رابطه بین ادراک از عوامل محیط کار (نقش های شغلی, ویژگی های شغل, سبک نظارتی, و ساختار سازمانی) و سطح درگیری شغلی اعضا هیات علمی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین ادراک از عوامل محیط کار (نقش های شغلی, ویژگی های شغل, سبک نظارتی, و ساختار سازمانی) و سطح درگیری شغلی اعضا هیات علمی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات روان شناختی

تعداد صفحات :30

هدف اساسی این مطالعه, بررسی ارتباط ادراک اعضا هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از محیط کار و سطح درگیری شغلی آنها است. بر پایه مفروضه تحقیقات همبستگی و با اجرای پرسشنامه محقق ساخته محیط کار (مشتمل بر 11 مولفه) و پرسشنامه درگیری شغلی (کانونگو, (1982 a در میان 214 عضو هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت 5 واحد دانشگاهی که با روش تصادفی مرحله ای و طبقه ای انتخاب شده بودند, اطلاعات لازم جمع آوری شد. به طور کلی, نتایج حاکی از آن بود که ضرایب مربوط به مولفه های هویت تکلیف, سبک نظارتی و چالش شغلی همگی مثبت و معنادار است. به سخن دیگر, از بین 11 بعد محیط کار, تنها 3 بعد هویت تکلیف ( P<0.001و ,(b=0.367سبک نظارتی ( P<0.001و b=0.320) و چالش شغلی ( P<0.01و (b=0.188با درگیری شغلی اعضا هیات علمی همبستگی معنی دار داشتند. بنابراین, بر اساس مولفه های محیط کار می توان مدلی را برای پیش بینی درگیری شغلی ارائه کرد.
کلید واژه: محیط کار, درگیری شغلی, هیات علمی, دانشگاه

لینک کمکی