فایل (word) رابطه سبک های تفکر با بهزیستی شخصی در دانش آموزان دختر متوسطه و پیش دانشگاهی شمال شهر تهران در سال تحصیلی 88-1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه سبک های تفکر با بهزیستی شخصی در دانش آموزان دختر متوسطه و پیش دانشگاهی شمال شهر تهران در سال تحصیلی 88-1387 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات روان شناختی

تعداد صفحات :26

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل رابطه سبک های تفکر با بهزیستی شخصی بود. بدین منظور 200 نفر از دانش آموزان با تکمیل مقیاس سبکهای تفکر- بعد کارکرد (استرنبرگ و واگنر, 1991) و نشانگر بهزیستی شخصی مقیاس بزرگسالان (کامینز, 2005) در این پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از شاخص ها و روشهای آماری شامل میانگین, آزمون ,t ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای تفکر قانونگذار و قضایی با بهزیستی شخصی همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد, ولی نتایج رگرسیون نشان داد که سبک تفکر اجرایی پیش بینی کننده مناسبی برای بهزیستی نیست. در مجموع نتیجه گرفتیم با افزایش بهزیستی شخصی, دانش آموزان بیشتر به سبک های تفکر خلاق و تحلیل گر و کمتر به سبک تفکر اطاعت پذیر گرایش دارند.
کلید واژه: سبک های تفکر, بهزیستی شخصی, دانش آموز

لینک کمکی