فایل (word) بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلاقیت در کودکان پیش دبستانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلاقیت در کودکان پیش دبستانی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات روان شناختی

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلاقیت در میان کودکان 6-4 ساله شهر تهران انجام شد. بدین منظور 111 کودک (55 پسر و 56 دختر) 6-4 ساله, بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مهد کودک های خصوصی شهر تهران انتخاب شدند. خلاقیت با استفاده از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت (TCAM) سنجیده شد. گفتار خصوصی هر کودک بر اساس طرح رمز گردانی مانینگ به چهار طبقه گفتار نامربوط به تکلیف, گفتار مربوط به تکلیف غیرتسهیل گر, گفتار تقویتی / مقابله ای و گفتار راه حلی طبقه بندی شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با استفاده از آزمون خی دو نشان داد که بین گفتار خصوصی و خلاقیت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین, بین دو جنس از نظر گفتار خصوصی تفاوت معناداری مشاهده نشد, اما پسران در مقیاس خلاقیت نمرات بالاتری به دست آوردند. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش, به نظر می رسد, متغیرهای دیگری غیر از گفتار خصوصی در پدیدآیی خلاقیت نقش دارند.
کلید واژه: گفتار خصوصی, خلاقیت, کودکان پیش دبستانی

لینک کمکی