فایل (word) مقایسه مکان کنترل, عزت نفس, و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تاکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه مکان کنترل, عزت نفس, و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تاکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات روان شناختی

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر در پی مقایسه ویژگی های روانی زنان زندانی (مجرمیت منکرات) با دیگر زنان زندانی (مواد مخدر و قتل) و همچنین زنان عادی بود. ویژگی های روانی مورد سنجش در این پژوهش شامل عزت نفس, مکان کنترل و اختلالات شخصیت (افسردگی, جامعه ستیزی, خودبیمارانگاری) بود. به همین منظور تمامی زنان زندانی در بند نسوان زندان مرکزی ارومیه به علت ارتکاب جرایم منکراتی, مواد مخدر و قتل بازداشت و نگهداری می شدند, انتخاب و آزمون شدند. تعداد زنان زندانی در زمان اجرای تحقیق 60 نفر بود که 10 نفر با مجرمیت قتل, 31 نفر با مجرمیت مواد مخدر و 19 نفر با مجرمیت منکرات آزمون شدند. تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. به همین دلیل از گروه کنترل استفاده شد. آزمودنی های گروه کنترل (25 نفر) از لحاظ متغیرهای سن, تحصیلات و شرایط اقتصادی-اجتماعی با گروه آزمایش همتا شدند. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت, پرسشنامه مکان کنترل جولیان راتر, پرسشنامه اختلال شخصیت (MMPI)و پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته در گروهها اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی تفاوتهای معناداری را در متغیرهای عزت نفس, افسردگی, رفتار ضد اجتماعی, پارانوئید, خستگی روانی و خودبیمارانگاری زنان زندانی با زنان عادی نشان داد, اما مکان کنترل زنان زندانی با زنان عادی تفاوتی را نشان نداد.
کلید واژه: زنان با مجرمیت منکرات, عزت نفس, مکان کنترل, آزمون MMPI

لینک کمکی