فایل (word) بررسی تاثیر تمرینات اغتشاشی بر کینماتیک راه رفتن افراد با ضایعه لیگامنت صلیبی قدامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تاثیر تمرینات اغتشاشی بر کینماتیک راه رفتن افراد با ضایعه لیگامنت صلیبی قدامی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف: آسیب لیگامنت صلیبی قدامی (Anterior Cruciate Ligament; ACL) شایع ترین آسیب لیگامنتی زانو بوده و ضایعه آن منجر به تغییر کینماتیک راه رفتن می شود. برنامه های تمرینی نوروماسکولار همانند روش اغتشاش درمانی می تواند به آرامی کینماتیک راه رفتن بیماران با ضایعه لیگامنت صلیبی قدامی (ACLD) را اصلاح کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر پروتکل تعدیل شده اغتشاش درمانی بر کینماتیک راه رفتن افراد ACLD است.مواد و روش ها: در این مطالعه 10 مرد ورزشکار حرفه ای (45- 18 سال) که حداقل 6 ماه و حداکثر 2 سال از بروز ضایعه آنها گذشته بود, شرکت داده شدند. کینماتیک راه رفتن این بیماران در مفاصل هیپ, زانو و مچ, قبل و بعد از دریافت 10 جلسه تمرینات اغتشاشی به وسیله دستگاه الکتروگونیامتر ارزیابی شد. نمرات پرسشنامه های IKDC Subjective و Lysholm قبل و بعد از درمان نیز بررسی شدند.نتایج: یافته های مطالعه نشان دادند که نمرات پرسشنامه ها (P=0.02), دامنه حرکتی مفصل هیپ (P=0.02), حداکثر زاویه فلکشن مفصل هیپ (P=0.02) و زاویه مفصل هیپ در فاز stance (P=0.02) و حداکثر زاویه دورسی فلکشن مچ (P=0.03) در مقایسه با قبل از درمان افزایش قابل توجهی پیدا کردند.نتیجه گیری: احتمالا تمرینات اغتشاشی با ایجاد تاثیرات عصبی عضلانی و بهبود کنترل فید فوروارد سبب بهبود الگوهای جبرانی بیماران ACLD می شود. این افراد احتمالا با استفاده بیشتر از مفصل هیپ و ایجاد فلکشن بیشتر و نیز دامنه حرکتی بیشتر در این مفصل می توانند کنترل را به طور موثری از زانو دور کنند و به عهده مفصل هیپ بگذارند.
کلید واژه: لیگامنت صلیبی قدامی, کینماتیک راه رفتن, تمرینات اغتشاشی

لینک کمکی