فایل (word) اپیدمیولوژی تروما و پیامدهای آن در مراجعین به مرکز ترومای کاشان طی سال 1386

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اپیدمیولوژی تروما و پیامدهای آن در مراجعین به مرکز ترومای کاشان طی سال 1386 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فیض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: تروما شایع ترین علت مرگ برای همه افراد بین سنین 44- 1 سال می باشد. در بسیاری از کشورها نیز حوادث رانندگی مهمترین علت مرگ در جوانان است. این مطالعه با هدف تعیین آسیب های حوادث رانندگی طی سال 1386 در مرکز ترومای کاشان در بین افرادی که نیاز بستری و درمان داشته اند, صورت گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 1004 بیمار که از فروردین تا اسفند 1386 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت درمان قرار گرفته بودند, انجام شد. داده ها شامل سن و جنس, نوع تروما, انواع آسیب های داخل و خارج قفسه صدری جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که 66 درصد افراد مرد بوده و بیشترین فراوانی بروز تروماهای منجر به مجروحیت در گروه سنی 21 تا 30 سال رخ داده است. بیشترین فراوانی در رده بعد, در گروه سنی 10 تا 20 سال مشاهده می شود. وقوع تروما در مناطق شهری 62.5 درصد و در مناطق روستایی 37.5 درصد بوده است. بیشترین میزان ترومای منجر به مجروحیت در اثر تصادف با موتور سیکلت و سپس اتومبیل بوده است.نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت, با توجه به اینکه تعداد قابل ملاحظه ای از موارد در اثر تصادفات با وسیله نقلیه و در افراد کم سواد بروز نموده است, با آموزش های و اقدامات مناسب می توان از مرگ و میر ناشی از این حوادث کاسته و از پیامدهای نامطلوب آن جلوگیری نمود.
کلید واژه: مصدوم, حوادث رانندگی, تروما

لینک کمکی