فایل (word) نقش نجواهای درونی در فضاسازی داستان های شاهنامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش نجواهای درونی در فضاسازی داستان های شاهنامه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات فارسی

تعداد صفحات :21

نجواها جزو لاینفک گونه های ادبیات, از جمله ادبیات حماسی و اساطیری است. می توان گفت, یکی از شگردهای عالی شاعران در بیان داستان ها, درونکاوی قهرمانان از طریق بازگفت اندیشه های درونی آن هاست.فردوسی, شاعر سترگ حماسه سرای ایران, گاهی تلاش کرده است از طریق درونکاوی شخصیت های داستان, برای ایجاد هیجان بیشتر در مخاطب و نیز تحلیل کردارهای قهرمانان, به تصویر ذهنیاتشان بپردازد و پنداشت های آنان را بر زبانشان جاری سازد.استفاده از این روش, که یکی از شگردهای هنرین این شاعر بزرگ است, موجب گردیده که هم به معرفی دقیق تر قهرمانان توفیق یابد, هم جوانب مختلف داستان ها را بررسی کند و هم مخاطب را آماده پذیرش کرداری کند که از قهرمان داستان سر خواهد زد.در نوشتار حاضر, نویسنده تلاش کرده است, سه داستان تراژدیک ایرج, سهراب و سیاوش که فردوسی با درونکاوی قهرمانان آنها و بیان اندیشه های درونی آنها, بسترسازی مناسب برای شکل گیری آن داستان ها فراهم ساخته است, را تحلیل و بررسی کند.ماخذ ابیاتی که نگارنده در این پژوهش از آنها استفاده نموده است از کتاب شاهنامه به تصحیح دکتر سعید حمیدیان می باشد. ضمنا شیوه ارجاع ابیات بدین صورت است. داخل پرانتز, از سمت چپ به ترتیب شماره جلد, شماره صفحه و بعد از آن شماره های ابیات ذکر شده است.
کلید واژه: نجوا, سهراب, اندیشه های درونی, ایرج, درونکاوی, سیاوش

لینک کمکی