فایل (word) ارزیابی مقادیر سرمی مس, روی و برخی از پروتئین های حامل آنها در گاوهای مبتلا به تیلریوز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی مقادیر سرمی مس, روی و برخی از پروتئین های حامل آنها در گاوهای مبتلا به تیلریوز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)

تعداد صفحات :12

در این مطالعه 90 راس گاو مبتلا به تیلریوز به عنوان گروه بیمار و 90 راس گاو سالم به عنوان گروه شاهد مورد معاینه بالینی و آزمایشات انگل شناسی و بیوشیمیایی قرار گرفتند. مقادیر سرمی مس, روی, آلبومین, کلسیم, منیزیم و آهن سرم با استفاده از کیت های بیوشیمیایی مختص خود, ترانسفرین سرم به روش الایزا و سرولوپلاسمین سرم با روش موسوم به ساندرمن- ناماتو اندازه گیری شد. بر اساس آزمایشات بیوشیمیایی مقدار روی سرم گاوهای بیمار نسبت به گاوهای سالم کاهش معنی داری را نشان می داد (p<0.01). مس سرم نیز در گاوان مبتلا به تیلریوز کاهش یافته بود. همچنین مقدار سرمی ترانسفرین, آلبومین, منیزیم, آهن (p<0.01) و کلسیم p<0.05)) در گاوهای مبتلا کاهش معنی داری را در قیاس با گاوهای سالم نشان می داد. سرولوپلاسمین سرم نیز در دام های بیمار به طور قابل توجهی بیشتر از دام های سالم بود ( .(p<0.05بین میزان روی و سرولوپلاسمین سرم در دام های مبتلا به تیلریوز و میزان هماتوکریت دام و نیز بین سطح آهن سرم و شدت پارازیتمی رابطه معنی داری وجود داشت p<0.05)) .با توجه به اندازه گیری مقادیر پارامترهای سرمی احتمالا کاهش روی سرم در گاوهای مبتلا به تیلریوز می تواند یکی از دلایل احتمالی تضعیف سیستم ایمنی و بروز عفونت های ثانویه باشد. لذا شاید استفاده از عناصر کمیاب بالاخص روی در روند درمان دام های مبتلا به تیلریوز مفید باشد.
کلید واژه: تیلریوز, روی, مس, سرولوپلاسمین, ترانسفرین

لینک کمکی