فایل (word) بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز بر سطح ایمنی, پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغ های تخم گذار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز بر سطح ایمنی, پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغ های تخم گذار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)

تعداد صفحات :14

این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله گوار با مکمل آنزیمی و بدون آن, بر کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخم گذار انجام شد. دویست و هشتاد و هشت مرغ تخم گذار در سن 58 هفتگی به مدت 12 هفته با جیره های حاوی 0, 3, 6 و%9 کنجاله گوار با و بدون مکمل آنزیم بتاماناناز (همی سل) تغذیه شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل 2´4 در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت, به طوری که در هر تیمار, 4 تکرار (در هر تکرار 9 قطعه مرغ) وجود داشت. تغذیه مرغ ها تا سطح %9 کنجاله گوار, بر روی درصد تولید تخم مرغ, وزن مخصوص, وزن پوسته و ضخامت پوسته اثر منفی داشت. میزان تخم مرغ تولیدی روزانه مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی %9 کنجاله گوار در مقایسه جیره %3 و گروه کنترل, به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.013). عملکرد, کیفیت تخم مرغ و فاکتورهای خونی تحت تاثیر آنزیم بتاماناناز قرار نگرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تا سطح %6 کنجاله گوار می تواند در جیره مرغ های تخم گذار در سن 58 تا 70 هفتگی بدون اثر منفی بر عملکرد و پارامترهای کیفی تخم مرغ استفاده شود. استفاده از سطوح پایین کنجاله گوار (%3) در مرغ های تخم گذار تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت و سویا به دلیل خواص پری بیوتیکی گوار, می تواند باعث بهبود در عملکرد شود. به علاوه کنجاله گوار در سطوح 6 و %9 باعث کاهش میزان کلسترول و تری گلیسرید سرم شده و استفاده از کنجاله گوار بر تیتر IgG ,SRBC و IgM تاثیرگذار نبود.
کلید واژه: کنجاله گوار, مرغ های تخم گذار, آنزیم بتاماناناز

لینک کمکی