فایل (word) بررسی میزان سرمی اسید اوریک, پروتئین تام, آلبومین, کلسیم و فسفر در مرغان تخمگذار مبتلا به سندرم نقرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی میزان سرمی اسید اوریک, پروتئین تام, آلبومین, کلسیم و فسفر در مرغان تخمگذار مبتلا به سندرم نقرس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)

تعداد صفحات :12

سندرم نقرس یکی از علل شایع تلفات در مرغداری ها محسوب می شود. نقرس به وسیله رسوب اورات در کلیه ها, روی سطوح سروزی قلب, کبد, مزانتر, کیسه های هوایی و صفاق تشخیص داده می شود. در برخی موارد ممکن است این رسوبات بر روی سطوح عضلات و غلاف های تاندونی و مفاصل نیز دیده شوند. این رسوبات به صورت پرده سفید و گچی می باشد. نقرس به دو فرم احشایی و مفصلی دیده می شود و یک بیماری با علل متعدد می باشد. عوامل ایجادکننده نقرس در سه دسته طبقه بندی می شوند که شامل: عوامل تغذیه ای و مدیریتی, عوامل عفونی, عوامل توکسیک می باشند. برای ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی در بیماری نقرس در طی بهار و تابستان 1386 تعداد 3 فارم طیور تخم گذار نژاد HY-Line که مبتلا به سندرم نقرس بودند, شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از مرغداری های مذکور تعداد 20 قطعه طیور مبتلا و 20 قطعه طیور سالم (در کل 120 قطعه) انتخاب شده و از آنها, خون از ورید بال اخذ گردید. بعد از خون گیری, کالبدگشایی انجام و با توجه به علایم کالبدگشایی تشخیص نقرس تایید شد. بعد از انعقاد خون, سرم توسط دستگاه سانتریفیوژ جدا شده و مقادیر اسید اوریک, پروتئین تام, آلبومین, کلسیم و فسفر توسط کیت های تشخیصی اندازه گیری شد. مقایسه میانگین پارامترهای ارزیابی شده در طیور مبتلا به نقرس نسبت به طیور سالم افزایش آماری معنی داری نشان داد.(p<0.05) اندازه گیری مقادیر سرمی اسید اوریک, پروتئین تام, آلبومین, کلسیم و فسفر در طیور می تواند در تشخیص بیماری نقرس حتی قبل از ظاهر شدن علائم بالینی موثر باشد.
کلید واژه: نقرس, طیور, اسید اوریک, کلسیم, فسفر, آلبومین, پروتئین تام

لینک کمکی