فایل (word) مطالعه شیوع سرمی لیشمانیوز احشائی در سگ سانان وحشی منطقه سراب (استان آذربایجان شرقی) در سال 89-88

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه شیوع سرمی لیشمانیوز احشائی در سگ سانان وحشی منطقه سراب (استان آذربایجان شرقی) در سال 89-88 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)

تعداد صفحات :12

این تحقیق جهت بررسی سرمی شیوع لیشمانیوز احشائی زئونوتیک (ZVL) در میان سگ سانان اطراف شهرستان سراب و بررسی احتمال وجود ارتباط بین سگ سانان آلوده در انتقال انگل به انسان در سال 89-88 انجام گردید. در این مطالعه جمعا 10 نمونه سرم روباه و 2 نمونه سرم گرگ تهیه شد و نمونه ها در آزمایشگاه تک یاخته شناسی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استفاده از تست های سرولوژیکی Elisa و IFA مورد آزمایش قرار گرفتند. در نتیجه این بررسی, 1 روباه از 10 روباه شکار شده با تست های IFA و ELISA به صورت سرم مثبت گزارش گردید. میزان تیتر IFA بزرگتر یا مساوی 1:1280 و میزان جذب نوری در ELISA برابر با 2.127 (%138= درصد نمونه (%S/P)) بود, روباه مذکور دارای علایم مشخص بیماری شامل ضایعات جلدی, ریزش مو, لاغری, بزرگی و پیچیدگی ناخن ها, هپاتواسپلینومگالی بود. در لام های گسترش تماسی تهیه شده از کبد و طحال این روباه, جسم لیشمن مشاهده و نتیجه کشت هم مثبت بود. در این مطالعه از 2 گرگ شکار شده هیچ کدام به صورت سرم مثبت گزارش نگردید و نتایج کشت هم منفی بود. انگل های ایزوله شده از روباه سرم مثبت با استفاده از پرایمرهای اختصصاصی k-DNA آزمایش PCR شد و نمونه مربوط به انگل جدا شده از روباه آلوده به طور اختصاصی دارای 99% همولوژی با (L.infantum ,L.donovani, L.Chagasi) Donovani complex بود.
کلید واژه: لیشمانیوز احشائی, الیزا, ایمونو فلورسانس غیرمستقیم, روباه, سراب

لینک کمکی