فایل (word) مطالعه کشتارگاهی و باکتری شناختی آبسه های کبدی در گوسفندان کشتاری کشتارگاه شهرستان ارومیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه کشتارگاهی و باکتری شناختی آبسه های کبدی در گوسفندان کشتاری کشتارگاه شهرستان ارومیه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)

تعداد صفحات :8

آبسه های کبدی به دلیل ضبط کبدهای آلوده, کاهش کارایی حیوان و بازدهی لاشه, ضررهای اقتصادی فراوانی را به صنعت دامپروری وارد می سازد. هدف از تحقیق حاضر تعیین میزان وقوع آبسه های کبدی و علل باکتریایی آن در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه ارومیه می باشد. در بازرسی پس از کشتار 3260 لاشه گوسفند, در 48 (1.47%) مورد آبسه کبدی مشاهده گردید. تعداد 26 (1.99%) کبد از جنس ماده و 22 (1.12%) کبد از جنس نر واجد آبسه بودند. ارتباط معنی داری بین بروز آبسه و جنس گوسفندان وجود ندارد. اکثریت آبسه ها در لب های راست (45.8%) و سطوح دیافراگمی (47.9%) کبدها قرار داشتند. اختلاف موجود در تعداد آبسه ها, مابین سطوح مختلف از لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.05). از تمامی آبسه ها کشت هوازی و بی هوازی انجام گرفت و 71 باکتری از 6 جنس به شرح زیر جدا گردید: فوزوباکتریوم نکروفوروم (14 مورد به طور خالص و 9 مورد مخلوط با دیگر باکتری ها), کورینه باکتریوم پزودوتوبرکلوزیس (5 مورد به طور خالص و 14 مورد مخلوط با دیگر باکتری ها), آرکانوباکتریوم پیوژنز (4 مورد به طور خالص و 10 مورد مخلوط با دیگر باکتری ها), اشریشیا کلی (2 مورد به طور خالص و 5 مورد مخلوط با دیگر باکتری ها), پزودوموناس ایروژنوزا و استافیلوکوک ها (هر دو فقط به صورت مخلوط از 4 مورد). نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فوزوباکتریوم نکروفوروم با فراوانی 49.7%, مهم ترین عامل باکتریایی و کورینه باکتریوم پزودوتوبرکلوزیس با فراوانی 39.6%, دومین عامل باکتریایی مهم در ایجاد آبسه های کبدی در گوسفندان شهرستان ارومیه می باشند.
کلید واژه: آبسه کبدی, کشتارگاه, باکتری شناسی, گوسفند, ارومیه

لینک کمکی