فایل (word) ارزیابی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدهای چرب n-3 به رقیق کننده بایوکسل بر قابلیت انجماد اسپرم بز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدهای چرب n-3 به رقیق کننده بایوکسل بر قابلیت انجماد اسپرم بز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)

تعداد صفحات :6

هدف از این مطالعه, ارزیابی اثر افزودن سطوح مختلف اسیدهای چربn-3 به رقیق کننده بایوکسل بر قابلیت انجماد اسپرم بز بود. 6 راس بز بالغ مهابادی برای جمع آوری اسپرم انتخاب شده و اسپرم گیری به وسیله مهبل مصنوعی انجام گرفت. پس از ارزیابی شاخص های کیفی, اسپرم ها مخلوط و به 4 گروه مساوی تقسیم شد. گروه های تیماری شامل سطوح 0, 0.1, 1 و 10 نانوگرم در میلی لیتر اسید چرب بودند. فراسنجه های تحرک و تحرک پیشرونده, زنده مانی و درصد اسپرم های ناهنجار ارزیابی شده و نرخ بازیافت اسپرم محاسبه شد. داده ها به وسیله Proc GLM نرم افزار SAS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین درصد تحرک و نرخ بازیافت گروه 10 ng/ml به صورت معنی داری بالاتر از گروه 0, 0.1 و 1 نانوگرم در میلی لیتر بود. درصد تحرک پیشرونده در گروه های 10 و 0.1 نانوگرم در میلی لیتر به طور معنی داری بالاتر از صفر و 1 نانوگرم در میلی لیتر بود. درصد زنده مانی در سطح 1 نانوگرم در میلی لیتر به صورت معنی داری پایین تر از سطوح دیگر بود. درصد اسپرم های ناهنجار بین سطوح مختلف اسید چرب تفاوت معنی داری نداشت. نتایج نشان داد که افزودن سطح 10 نانوگرم در میلی لیتر اسید چرب قابلیت انجماد اسپرم بز را بهبود می بخشد.
کلید واژه: اسیدهای چرب 3-n, قابلیت انجماد, منی, بایوکسل

لینک کمکی